Program pit i załączniki do deklaracji podatkowych

Program pit i załączniki do deklaracji podatkowych

Podatnicy rozliczający pity roczne często wypełniają oprócz podstawowego druku dodatkowo różne załączniki. Program pit umożliwia  wypełnienie wszystkich wymaganych załączników. Formularze załączników pomoże wybrać i wypełnić program pit. Najczęściej stosowane załączniki to:  PIT/O, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/ZG

PIT/O

Podatnicy mogą wypełnić ten załącznik z programem pit, gdy składają  deklaracje PIT-36, PIT-37, PIT-28. Wymagany jest w przypadku, gdy korzystamy z odliczeń od przychodu oraz od podatku, np.:

  • z tytułu wychowywania dzieci,
  • odliczenia wydatków na internet,
  • kiedy w trakcie roku przekazaliśmy darowizny,
  • jeśli odliczamy wydatki na rehabilitację,
  • korzystamy z odpisów na nowe technologie,
  • mieliśmy wydatki zw. z wyszkoleniem uczniów,
  • zawarliśmy umowę aktywizacyjną,
  • wykazujemy w pit wpłaty na IKZE
  • chcemy skorzystać z ulgi abolicyjnej
  • mamy do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia.

Dokonując odliczeń z tytułu ulg podatkowych należy zadbać o właściwe udokumentowanie prawa do ulg oraz wydatków. Dokumentacji tej nie dołączamy do zeznania, ale trzeba przechowywac ja przez okres 5 lat. Przy dokonywaniu odliczeń z tytułu poszczególnych ulg podatkowych zarówno w zakresie porad jak i obliczeń  może okazać się pomocny program pit.

Inne odliczenia, jak składki zusowskie, składka na NFZ, koszty uzyskania przychodu nie są wykazywane w PIT/O, poniewaz wykazujemy je na formularzu deklaracji podatkowej.

Formularz PIT/O przeznaczony jest do rozliczeń indywidualnych oraz wspólnych z małżonkiem. Każdy z małżonków wpisuje przysługujące mu odliczenia w odpowiednich częściach formularza.

Przedsiebiorcy rozliczajacy się podatkiem liniowym nie korzystają z ulg i odliczeń wykazywanych w PIT/O, dlatego nie wypełniają tego załącznika.

PIT/B

Osoby prowadzące własne firmy wypełniają załącznik PIT/B, w którym wpisują dane  o wysokości dochodu lub straty z  działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub udziału w spółce cywilnej lub osobowej w danym roku podatkowym. Program pit zasugeruje  wypełnienie załącznika PIT/B przy zeznaniach PIT-36 i PIT-36L, które wypełniają przedsiębiorcy opodatkowujący swoje przychody na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej oraz korzystający z uproszczonej formy opodatkowania podatkiem liniowym. Podstawą  wypełnienia załącznika PIT/B jest prowadzona przez przedsiębiorcę Księga Przychodów i Rozchodów.

W przypadku małżonków uzyskujących przychody z działalności gospodarczej załącznik PIT/B składa odrębnie każdy z małżonków nawet wtedy, gdy składają wspólne roczne rozliczenie podatkowe.

PIT/D

Formularz PIT/D należy złożyć razem z  formularzem: PIT-28, albo PIT-36, albo PIT-37 w przypadku, gdy rozliczamy ulgi mieszkaniowe, które nie zostały dotychczas rozliczone z lat ubiegłych.

Dodatkowo należy wypełnić druk PIT-2K w przypadku, gdy  odliczenia dotyczą tzw. ulgi odsetkowej, czyli wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów na cele mieszkaniowe. Druk ten wystarczy dołączyć tylko raz – w pierwszym roku odliczania ulgi odsetkowej.

W razie wątpliwości dotyczących odliczeń możemy skorzystać z bazy wiedzy, jaką zawiera program pit.

PIT/M

Załącznik PIT/M program pit zarekomenduje nam do wykazania niektórych dochodów niepełnoletnich dzieci. Rozliczenie dochodów osiąganych przez niepełnoletnie dzieci należy do obowiązków podatkowych rodziców.

Ten załącznik składa się tylko z formularzem  PIT-36. Nawet osoby, które uzyskują przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników, muszą w przypadku rozliczenia przychodów niepełnoletniego dziecka wypełnić deklarację podatkową PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M.

Podatnicy wypełniający PIT-36L (podatek liniowy) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) wypełniają dodatkowo również PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, na którym wykazują dochody dziecka.

W PIT/M nie wykazuje się wszystkich rodzajów dochodów dzieci, lecz tylko w przypadku, gdy dzieci:

– otrzymują  renty (krajowe i zagraniczne);

– uzyskują przychody  z najmu lub dzierżawy;

– mają dochody z praw majątkowych.

Pewne rodzaje dochodów dziecka nie mogą być doliczane w zeznaniu rodziców.  Nie dolicza się dochodów, które dzieci uzyskały jako wynagrodzenie za pracę, a także niektórych stypendiów. W tej sytuacji rodzice wypełniają i podpisują pit w imieniu dziecka.

PIT/ZG

Program pit pomoże wypełnić załącznik PIT/ZG osobom, które w roku podatkowym osiągnęły dochody poza granicami kraju. Załącznik ten jest dodatkiem do formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-39. Wykazujemy w nim wysokość dochodu z zagranicy oraz  pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Formularz PIT/ZG dołączają do zeznania tylko osoby, które osiągnęły dochody w walutach obcych. Jeśli podatnik pracował za granicą, ale umowę o pracę zawarł w Polsce i został oddelegowany do innego kraju, nie wypełnia PIT/ZG.

Kwoty przychodów osiągniętych w obcej walucie, wpisywanych do załącznika PIT/ZG,  powinny być przeliczone na złotówki. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim  dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu przez podatnika. Jeżeli podatnik uzyskiwał w roku podatkowym przychody w kilku państwach poza Polską, powinien wypełnić tyle formularzy PIT/ZG, w ilu państwach uzyskiwał przychody,  dla każdego państwa oddzielnie.

Previous Obroty agencji zatrudnienia rosną. Przyszły rok upłynie pod znakiem zmian w prawie
Next Firmy muszą inwestować w bardziej zaawansowane systemy zabezpieczeń

Może to Ci się spodoba

Tylko 20 proc. młodych innowacyjnych firm jest finansowanych ze środków prywatnych

Liczba start-upów w Polsce rośnie, ale od trzech lat utrzymuje się poniżej 3 tys. – wynika z raportu ExMetrix „Przedsięwzięcia w fazie start-up oraz nakłady na badania i rozwój – sytuacja w Polsce i na świecie” przygotowanego

System ERP – dlaczego warto go używać w małej firmie?

Coraz częściej nawet małe przedsiębiorstwa nie są w stanie dobrze funkcjonować bez wsparcia IT. Zaawansowane aplikacje stają się ważnymi narzędziami, które nie tylko ułatwiają planowanie biznesowych działań, ale także przyspieszają

Większość firm nie kontroluje pracowników na drogach podczas podróży służbowych

Niemal wszystkie polskie firmy wysyłają swoich pracowników w podróże biznesowe własnym lub firmowym samochodem. Blisko połowa zatrudnionych spowodowała wypadek podczas prowadzenia służbowego auta lub w nim uczestniczyła. Choć monitoring zachowania kierowców pojazdów

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post