Blog Archives

Wszystko o przychodach w okresie zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia podatnika z obliczania i płacenia składek miesięcznych na podatek dochodowy. Po jej odwieszeniu musi jednak zapłacić zaliczkę PIT od dochodów uzyskanych w czasie zawieszenia.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w 2013 r. na zasadach ogólnych a zaliczki na ten podatek zobowiązana jest ustalać miesięcznie. Działalność została zawieszona od początku grudnia 2012 roku. W okresie zawieszenia podatnik uzyskiwał przychody w postaci wcześniejszych należności od klientów, które uzyskał dzięki pośrednictwu komornika środki te wpływały sukcesywnie na jego konto. Przychody napływały zarówno przed zawieszeniem działalności, jak i po jej zawieszeniu od stycznia do kwietnia 2013 r. Działalność została odwieszona w czerwcu 2013 r. Czy wcześniej uzyskane za pośrednictwem komornika środki zaliczały się jako źródło uzyskanych przychodów?

Kwestia jest też czy podatnik powinien za okres zawieszenia działalności, czyli od stycznia do kwietnia, ustalić zaliczkę na podatek dochodowy, jako jedną zaliczkę od łącznego dochodu za ten okres i uregulować ją do 20 czerwca przelewami odrębnymi za każdy miesiąc?

Przepisy mówią, że aby podatnik był zwolniony z płacenia zaliczki na podatek dochodowy w okresie zawieszenia działalności, nie może on wykonywać żadnych czynności związanych z prowadzeniem tejże działalności.

Czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczania źródła przychodów tj. regulowanie zobowiązań powstałych przed data zawieszenia działalności czy przyjmowanie należności.

Wniosek jest takie, że wpływy na koncie podatnika, na które składały się należności wyegzekwowane przez komornika z tytułu wcześniejszych zobowiązań nie maja wpływu na zwieszenie działalności.

Zgodnie z prawem, podatnik osiągający dochody z działalności gospodarczej i zwiesił jej wykonywanie, jest zwolniony w zakresie tej działalności z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, za okres objęty tym zwieszeniem. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności podatnicy wracają do regulowania zaliczek na podatek dochodowy według zasad zawartych w ustawie o podatku dochodowym.

Podatnik odwiesił działalność w czerwcu 2013 roku, od dochodów uzyskanych przez okres zawieszenia działalności tzn. od początku roku, do czerwca włącznie, należną zaliczkę w terminie do 20 lipca 2013 roku.

Joanna Walerowicz
www.biznesgazeta.pl

Jak udokumentować podróż służbową w księdze przychodów i rozchodów?

Udokumentowanie kosztów uzyskania przychodów dotyczących diet z tytułu podróży służbowej może być przeprowadzone w formie:

– w postaci druków rozliczeniowych diet za wyjazdy zagraniczne i potwierdzone pieczęcią imienną działalności gospodarczej,

– w postaci danych zawartych na tarczy tachograficznej pojazdu.

Dokumenty, w księdze przychodów i rozchodów, potwierdzające zaliczenie diet w koszty uzyskania przychodu powinny zawierać datę i podpisy osób, które dokonały wydatków. Przy zakupie towaru zaznaczone powinny być informacje dotyczące nazwy, ilości, wartości i ceny jednostkowej lub w innym przypadku przedmiot czynności gospodarczych i koszty wydatku.

Są to dowody, które odnoszą się do kosztów diet za podróż służbową pracownika oraz jej wartości dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Takie dowody wewnętrzne odnoszące się do rozliczenia kosztów podróży oraz wartości diet z tytułu podróży służbowej dla właścicieli firm powinny zawierać następujące dane:

– dane osobowe pracownika,

– cel podróży (nazwę miejscowości docelowej),

– liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data wyjazdu i powrotu),

– stawkę i wartość przysługującej diety.

Ustalenie wartości diet, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, wymaga przygotowania dowodów wewnętrznych, które spełnią wymagania przepisów podatkowych:

– kary drogowe i harmonogramy przejazdów powinny być uwierzytelnione i czas i miejsce podróży powinny jasno z nich wynikać,

Jeśli dokumentacja zawiera wszystkie dane niezbędne do stworzenia dowodów wewnętrznych, to mogą stanowić podstawę do zliczenia zawartych w nim wydatków do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Joanna Walerowicz
www.biznesgazeta.pl

Do kiedy założyć ksiażkę przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Służy do księgowania wszystkich transakcji oraz zdarzeń gospodarczych, w których uczestniczyła firma. Wiele osób chcących otworzyć działalność ma problem z określeniem terminu założenia księgi. Jaki termin obowiązuje?

Otóż według przepisów prawa każdy przedsiębiorca musi założyć księgę przychodów i rozchodów w dniu otwarcia firmy (w dniu rozpoczęcia świadczenia towarowych lub usługowych). Oznacza to, że każdy dzień zwłoki traktowany jest jako przestępstwo o charakterze skarbowym.

W przypadku firm, które w poprzednim roku podatkowym korzystały z innej formy opodatkowania, a w roku obecnym chcą zmienić dotychczasowe rozwiązaniem (i założyć KPiR) mogą to uczynić. Jednak muszą poinformować o tym odpowiedni urząd skarbowy maksymalnie po 20 dniach od zmiany formy rozliczenia.

Spółki, które planują zmianę formy rozliczenia również mogą to uczynić, jednak wówczas informację taką muszą przekazać wszyscy członkowie z osobna (na znak, że każdy współudziałowiec potwierdza decyzję) zgodnie z przydziałem do instytucji skarbowej.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Czy można prowadzić dwie księgi przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów stosowana jest do zapisywania wszystkich transakcji, które miały miejsce w przedsiębiorstwie. Są jednak sytuacje, w których można prowadzić kilka oddzielnych ksiąg. Kiedy jest to możliwe i jak do tego doprowadzić?

Możliwość posiadania ksiąg przychodów i rozchodów wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czasami jednak firma posiada dwa lub trzy oddziały, gdzie każdy prowadzi odrębne transakcje. Wówczas można wprowadzić oddzielne księgi, aby zapisywać w nich zdarzenia gospodarcze odpowiednie dla jednostkowej siedziby.

Oznacza to, że w ramach jednego przedsiębiorstwa prowadzi się kilka ksiąg, aby usystematyzować dochody i rozchody w każdym oddziale. Jest to wygodne i dobre rozwiązanie, pozwala bowiem zapanować nad wszystkimi zdarzeniami gospodarczymi firmy z uwzględnieniem podziału na podległe jednostki.

Aby jednak korzystać z tej formy księgowania transakcji należy powiadomić o tym fakcie najbliższy Urząd Skarbowy, który musi znać szczegóły dotyczące metody rozliczenia oraz sposoby odprowadzania należnego podatku. Oprócz tego wszystkie księgi muszą być dostępne w razie kontroli pod jednym adresem (nawet, jeśli księgowością zajmuje się powołana w tym celu firma).

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Jak rozliczyć wydatki poniesione na założenie firmy?

Wiele oddania i wyrzeczeń wymaga otwarcie własnej firmy. Żadną tajemnicą nie jest, że żeby biznes zaczął funkcjonować trzeba włożyć spore pieniądze na tzw. start. Większość płynie z kieszeni samego przedsiębiorcy. Jak niektóre rozchody wliczyć w koszty firmowe?

Wedle prawa już przed rozpoczęciem funkcjonowania biznesu (po otwarciu działalności tym bardziej) właściciel może różnorakie inwestycje wyłączyć z opodatkowania. Muszą to być środki przeznaczone na rozwój firmy, ale nie warunkujące zysku z tego tytułu. Dlatego też do takich kosztów zaliczyć można:

– rejestrację działalności gospodarczej w różnych urzędach,

– załatwienie wszelkich pozwoleń i zezwoleń

– wydruk wizytówek i wykonanie pieczątek

Nie warto się martwić, że wszystkie te rzeczy zostały załatwione jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem firmy w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Miasta.

Według treści art. 21 ust. 121/137 nie wszystkie dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne są opodatkowane. Przykładem mogą być fundusze przekazane potrzebującym z zasobów Funduszu Pracy.

W przebiegu rozkręcania działalności gospodarczej opodatkowaniu nie podlegają wydatki związane z eksploatacją środków trwałych (środki trwałe czyli maszyny i urządzenia, środki transportu, nieruchomości, żywy inwentarz) oraz od wartości niematerialnych i prawnych (czyli zdatne do gospodarczego wykorzystania oraz o ekonomicznej wartości).

W koszty związane z prowadzeniem firmy, jeszcze przed jej otwarciem, można policzyć zakup środków trwałych (np. samochód dostawczy). Nie musi się to stać w momencie zakupu takiego samochodu czy maszyny. Przedsiębiorca może dokonać tego w konkretnym czasie (odpisy amortyzacyjne). Ten czas to moment rozpoczynający się od następnego dnia po tym, gdy dany środek zaczął być eksploatowany.

 

 

Justyna Błahut
www.BiznesGazeta.pl

Jak zaksięgować delegację w KPiR?

Wielu przedsiębiorców prowadzi interesy z kontrahentami nawet z drugiego końca Polski. Nie wszystko można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Wówczas konieczne jest zorganizowanie wyjazdu służbowego. Jak ująć to w księdze przychodów i rozchodów?

Aby koszty delegacji zapisać w księdze wystarczy dysponować dokumentami rozliczającymi wynagrodzenie za wyjazd służbowy oraz tarcze rejestrujące pracę kierującego pojazdem.

Do załączonych druków warto dopisać, kiedy zostały wystawione oraz opatrzyć podpisem pracownika wysłanego na delegację oraz pracodawcy zlecającego wyjazd. Dodatkowo należy uwzględnić jakie wydatki zostały dokonane (nocleg, zakup paliwa, wyżywienie). Poza tym można wspomnieć o wysokości honorarium za spotkanie zawodowe.

Aby dokumentacja była pełna należy spisać wszystkie dane podwładnego, który odbył wyjazd, umieścić szczegółowy opis zadań do wykonania oraz całościowy plan podróży.

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wyjazd na delegację może posłużyć wewnętrzny regulamin (który zawiera wszystkie wytyczne). Pozwoli ocenić wkład intelektualny i fizyczny w spełnienie obowiązków zawodowych. Zazwyczaj brany jest pod uwagę czas pobytu poza miejscem pracy, długość podróży w obie strony, długość i ilość spotkań z kontrahentami.

Po skompletowaniu wyżej opisanych dokumentów można wpisać koszty związane z wyjazdem służbowym do książki przychodów i rozchodów firmy.

 

Justyna Błahut
www.gazetapodatkowa.net

Jak opisać remanent w KPiR?

Zmorą wielu handlowców jest konieczność przeprowadzenia remanentów. Obowiązek ten wiąże się z wieloma zobowiązaniami, wyrzeczeniami i formalnościami. Jak ująć różnice wynikające z remanentu w KPiR?

Wedle prawa remanent powinien zostać dokonany przed zakończeniem roku podatkowego, aby zdążyć z ujęciem wyników w księdze przychodów i rozchodów, a także z umieszczeniem ewentualnych zmian zachodzących na koniec roku.

Procedura remanentowa powinna być przeprowadzana na zakończenie miesiąca, na zakończenie roku lub według indywidualnych zaleceń inspektora skarbowego. W związku z tym nie ma barier i narzuconych terminów. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego należy sporządzić wykaz towarów na stanie oraz brakujących produktów.

O potrzebie przeprowadzenia takiego spisu należy poinformować urząd skarbowy na tydzień przed planowanym remanentem lub tydzień przed planowanym rozpoczęciem działania przedsiębiorstwa.

W przypadku kantorów należy wykazać wszystkie waluty, które nie zostały sprzedane, podać ich wartość i ilość według kursu Narodowego Banku Polskiego. W pewnym sensie waluta traktowana jest jako towar.

Czy wymiana opon w samochodzie to wydatek firmowy?

Zmorą wielu handlowców jest konieczność przeprowadzenia remanentów. Obowiązek ten wiąże się z wieloma zobowiązaniami, wyrzeczeniami i formalnościami. Jak ująć różnice wynikające z remanentu w KPiR?

Wedle prawa remanent powinien zostać dokonany przed zakończeniem roku podatkowego, aby zdążyć z ujęciem wyników w księdze przychodów i rozchodów, a także z umieszczeniem ewentualnych zmian zachodzących na koniec roku.

Procedura remanentowa powinna być przeprowadzana na zakończenie miesiąca, na zakończenie roku lub według indywidualnych zaleceń inspektora skarbowego. W związku z tym nie ma barier i narzuconych terminów. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego należy sporządzić wykaz towarów na stanie oraz brakujących produktów.

O potrzebie przeprowadzenia takiego spisu należy poinformować urząd skarbowy na tydzień przed planowanym remanentem lub tydzień przed planowanym rozpoczęciem działania przedsiębiorstwa.

W przypadku kantorów należy wykazać wszystkie waluty, które nie zostały sprzedane, podać ich wartość i ilość według kursu Narodowego Banku Polskiego. W pewnym sensie waluta traktowana jest jako towar.