Zasady zatrudniania cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Wiele firm działających na polskim rynku dąży do niwelowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z form optymalizacji wydatków jest poszukiwanie pracowników gotowych do wykonywania pracy za niższe wynagrodzenie niż dotychczasowi. Nierzadko, gotowi do zastąpienia obecnej kadry pracowniczej są cudzoziemcy, którzy coraz tłumniej osiedlają się na terenie Polski. Zatrudnienie cudzoziemca jest jednak nieco trudniejsze niż obywatela RP lub innego kraju członkowskiego UE. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej powinni uzyskać zezwolenie na wykonywanie pracy, a w szczególnych przypadkach możliwe jest powierzenie wykonywania pracy na podstawie oświadczenia.

Czym jest zezwolenie na pracę i jak je uzyskać?

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca umożliwia podjęcie pracy u konkretnego pracodawcy. W zezwoleniu zostaje wskazane m.in. wynagrodzenie cudzoziemca, a także oznaczenie pracodawcy i okres przez jaki będzie on wykonywał pracę. Jeśli cudzoziemiec zechce zmienić pracodawcę, to ten powinien wystąpić o nowe zezwolenie.

Dokument jest wydawany na wniosek firmy, która chce podjąć współpracę z cudzoziemcem. Urzędem właściwym do rozpoznania takowej sprawy jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Docelowo, decyzja wydawana jest w trzech wersjach – dla cudzoziemca, pracodawcy i jedna zostaje zachowana w aktach urzędu.

Złożenie wniosku wiąże się z uiszczeniem opłaty w kwocie:

  • 50 zł, jeżeli zezwolenie na pracę ma obowiązywać przez okres krótszy niż 3 miesiące
  • 100 zł, jeżeli zezwolenie na pracę ma obowiązywać przez okres dłuższy niż 3 miesiące
  • 200 zł, jeżeli cudzoziemiec zostaje delegowany do Polski w związku z realizacją usługi eksportowej.

Wśród składanych dokumentów należy wymienić m.in.: poprawnie wypełniony wniosek, potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku, stosowne oświadczenia o niekaralności na drukach urzędowych, a także informację starosty (występują wyjątki). Jeśli z treści informacji starosty wynika, że pracownik powinien spełniać dodatkowe warunki, jak np.: odpowiednie wykształcenie, czy staż pracy, to należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych kompetencji przez cudzoziemca.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że posiadanie zezwolenia na pracę nie jest równoznaczne z posiadaniem legalnego pobytu. Jeśli cudzoziemiec zechce wykonywać pracę na podstawie zezwolenia, to oprócz tego powinien posiadać ważną wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Czym jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy?

Oświadczenie może być stosowane, jeśli pracodawca chce zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy chcą podjąć w Polsce pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W takiej sytuacji nie jest konieczne ubieganie się o zezwolenie na pracę, lecz warunkiem niezbędnym jest zawarcie pisemnej umowy z cudzoziemcem.

Procedura rejestracji stosownego oświadczenia sprowadza się do złożenia odpowiedniego dokumentu w powiatowym urzędzie pracy będącym właściwym dla siedziby pracodawcy. Następnie zostaje wydane oświadczenie, które można m.in. przesłać cudzoziemcowi starającemu się o wizę do Polski.

W związku z rejestracją oświadczenia nie występują żadne opłaty.

Previous Zabezpiecz swoją firmę przed pożarem lub włamaniem
Next Kiedy firma musi prowadzić pełną księgowość?

Może to Ci się spodoba

Nowe technologie mogą mieć wiele zastosowań w rolnictwie

W polskim rolnictwie jest bardzo duży potencjał zastosowania technologii z obszaru internetu rzeczy. Inteligentne czujniki mogą zarządzać procesem uprawy i hodowli, optymalizować pracę ludzi zatrudnionych na farmie czy pomóc w nawadnianiu pól. Rewolucja

Umowy 1Comments

Kiedy pracodawca zwalnia z obowiązku świadczenia pracy

Wymóg przestrzegania okresu wypowiedzenia w sytuacjach, gdy umowa rozwiązywana jest przez jedną ze stron, ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie pracownika przed nagłą utratą źródła zarobkowania. W razie, gdy to

Firma 1Comments

W Cieszynie powstanie pierwszy w Polsce akcelerator gier wideo. Ma pomóc młodym polskim twórcom

Międzynarodowe sukcesy polskich producentów gier komputerowych skłoniły Agencję Rozwoju Przemysłu, Uniwersytet Śląski i powiat cieszyński do stworzenia akcelerator gier wideo. Ma to być połączenie inkubatora przedsiębiorczości z funduszem zalążkowym. Akcelerator będzie wspierał

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post