Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych jest zbiorem działań podejmowanych przez jej likwidatorów, zmierzających do zakończenia działalności tej spółki. Takimi działaniami mogą być np. ściąganie wierzytelności, regulowanie zobowiązań, zakończenie bieżących interesów podmiotów i upłynnienie jego majątku. Takie czynności są naturalne dla procesów zakończenia działalności. Praktyka wykazuje, ze likwidatorzy często wszczynają nowe interesy i jest to zgodne z prawem, ale tylko wówczas gdy są one ukierunkowane na likwidację spółki.

Uprawnienia likwidatorów spółki

Likwidatorzy spółki, jako organa zewnętrzne, nie są uprawnieni do reprezentowania spółki w sprawach niezwiązanych z jej likwidacją. Z tego też tytułu ich prawa do rozpoczynania nowych interesów są mocno ograniczone, ale nie niemożliwe. Likwidatorzy zarządzają majątkiem firmy tak długo, aż cały majątek spółki nie ulegnie spieniężeniu, wszystkie jej sprawy nie zostaną zakończone, a nadwyżka nie zostanie podzielona pomiędzy wspólników. W podejmowaniu nowych interesów przez likwidatorów najważniejsze jest określenie ich powiązania z celem zakończenia działalności spółki.

Przepisy nie określają wprost jakie interesy mogą być zainicjowane w toku likwidacji podmiotu. W dużej mierze zależy to od stopnia racjonalności takiego postępowania. Należy pamiętać, że uprawnienia likwidatora są często bardzo płynne, a każda sytuacja ma swoje niepowtarzalne cechy, które mogą usprawiedliwiać, bądź nie, podjęcie nowych interesów. Najważniejszym aspektem, który w tym przypadku bierze się pod uwagę to likwidacja spółki przy osiągnięciu jak najlepszego wyniku ekonomicznego. Zatem nie szybkość przeprowadzanej likwidacji, lecz jak najwyższa opłacalność działań likwidatora ma przemawiać za wszczynaniem nowych interesów. Nie mówimy tu, przy tym, o pomnażaniu majątku, lecz wyprzedaży składników majątku firmy w sposób jak najbardziej racjonalny.

Nowe interesy, które może rozpocząć likwidator

Za działania dozwolone (bo ukierunkowane na cel likwidacji spółki) uznano dotychczas np. przetworzenie surowców, czy produktów w celu ich sprzedaży po wyższej cenie, zamianę nieruchomości w celu łatwiejszego, korzystniejszego ich zbycia, cesję wierzytelności zamiast egzekucji w celu szybkiego ich spieniężenia, utworzenie nowej spółki i wprowadzenie do niej maszyn i urządzeń z likwidowanego podmiotu, w celu korzystniejszej sprzedaży jako nowego, wyposażonego przedsiębiorstwa. Dozwolone jest też zawarcie umów, które zmierzają do zakończenia wcześniej rozpoczętych działań, np. zawarcie umowy rozporządzającej, w sytuacji, gdy wcześniej podpisano umowę przedwstępną, zawarcie umowy spedycji, zakupu surowców itd., w celu wywiązania się z umów wcześniej zawartych z kontrahentami.

Likwidatorzy mogą zainwestować środki pozyskane ze sprzedaży części składników majątku spółki. Taka sytuacja jest możliwa, gdy proces likwidacyjny rozciąga się w czasie. Środki mogą zostać zainwestowane w taki sposób, który zapewni możliwość szybkiego „wyjęcia” ulokowanych pieniędzy, a jednocześnie będzie pozbawiony ryzyka utraty zdobytych w toku wyprzedaży majątku środków finansowych. Mogą to być obligacje państwowe, natomiast gra na giełdzie może budzić wątpliwości w związku z brakiem gwarancji odzyskania ulokowanych środków.

Działania niezgodne z celem likwidacji podmiotu

O ile gra na giełdzie może być kwestią do dyskusji, o tyle długoterminowe inwestycje o charakterze strategicznym są już z pewnością niedopuszczalne. Likwidator nie może prowadzić działań z zakresu zawierania umów dostawy na nowe okresy gospodarcze, zawierania umów dzierżawy na czas nieokreślony lub udzielanie licencji na prawach własności intelektualnej, chyba że wynika to z istoty prowadzonej przez likwidowaną spółkę działalności i jest niezbędne do zachowania dotychczasowej wartości majątku spółki. Nie przewiduje się możliwości zmiany siedziby spółki lub zmiany treści umowy spółki w innym aspekcie, o ile nie uzasadnia tego racjonalny powód dokonania takiej czynności. W innym wypadku, takie działania zostaną uznane za sprzeczne z celem likwidacji spółki.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?
Next Utylizacja majątku firmy – jak udokumentować i kiedy się opłaca?

Może to Ci się spodoba

Prawo autorskie 0 Comments

Nowelizacja Prawa autorskiego korzystna dla pisarzy i tłumaczy

7 sierpnia 2015 senat przyjął nowelizację Ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Głównymi beneficjentami zmian w Prawie autorskim są polskojęzyczni pisarze, tłumacze oraz wydawcy. Zyskają oni dodatkowe wynagrodzenie z

Prawo dla firm 0 Comments

Procedowana ustawa o wyrobach medycznych wprowadza wielomilionowe kary za drobne błędy formalne

W Sejmie trwają prace nad ustawą o wyrobach medycznych, która ma do polskiego prawa zaimplementować unijne regulacje. Przedstawiciele sektora medycznego podkreślają jednak, że wiele propozycji wychodzi poza ramy rozporządzenia, co więcej, może

Prawo dla firm 0 Comments

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić Konstytucję Podatkową w II połowie 2020 roku

W ciągu najbliższych tygodni projekt nowej ordynacji podatkowej trafi do akceptacji rządu. Prawdopodobnym terminem wejścia w życie nowych przepisów jest druga połowa 2020 roku – mówi wiceminister finansów Filip Świtała. Ordynacja

Spółki 0 Comments

Czym są dochody źródłowe?

Jednostki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą stosować się do zasad uiszczania podatku przychodowego od pozyskanych dochodów. Podmioty korzystające z ulg z tego tytułu, powinny mieć rzetelną bazę danych dla swoich zysków.

Prawo dla firm 0 Comments

Polska przygotowuje się do wdrożenia europejskiego systemu poboru opłat

Wprowadzenie interoperacyjnego systemu elektronicznego poboru opłat na wszystkich autostradach ułatwi Polsce wdrażanie unijnego systemu (EETS). Możliwość przejazdu z jednym urządzeniem pokładowym przez autostrady UE będzie bowiem dotyczyła tylko dróg, gdzie opłaty można

Spółki 0 Comments

Czy warto posiadać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zgodnie z przepisami powodem założenia spółki jest posiadanie działalności gospodarczej o dowolnym charakterze. Zwykle działa na podstawie umowy między wspólnikami lub ustalonego wspólnie statutu. To właściciele decydują o metodach załatwiania

1 Comment

  1. kondzio
    05 sierpnia, 14:28 Reply
    Czy likwidator może również założyć nową spółkę po zlikwidowaniu obecnej? Jak wygląda taka sytuacja z punktu prawnego?

Zostaw odpowiedź