Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych jest zbiorem działań podejmowanych przez jej likwidatorów, zmierzających do zakończenia działalności tej spółki. Takimi działaniami mogą być np. ściąganie wierzytelności, regulowanie zobowiązań, zakończenie bieżących interesów podmiotów i upłynnienie jego majątku. Takie czynności są naturalne dla procesów zakończenia działalności. Praktyka wykazuje, ze likwidatorzy często wszczynają nowe interesy i jest to zgodne z prawem, ale tylko wówczas gdy są one ukierunkowane na likwidację spółki.

Uprawnienia likwidatorów spółki

Likwidatorzy spółki, jako organa zewnętrzne, nie są uprawnieni do reprezentowania spółki w sprawach niezwiązanych z jej likwidacją. Z tego też tytułu ich prawa do rozpoczynania nowych interesów są mocno ograniczone, ale nie niemożliwe. Likwidatorzy zarządzają majątkiem firmy tak długo, aż cały majątek spółki nie ulegnie spieniężeniu, wszystkie jej sprawy nie zostaną zakończone, a nadwyżka nie zostanie podzielona pomiędzy wspólników. W podejmowaniu nowych interesów przez likwidatorów najważniejsze jest określenie ich powiązania z celem zakończenia działalności spółki.

Przepisy nie określają wprost jakie interesy mogą być zainicjowane w toku likwidacji podmiotu. W dużej mierze zależy to od stopnia racjonalności takiego postępowania. Należy pamiętać, że uprawnienia likwidatora są często bardzo płynne, a każda sytuacja ma swoje niepowtarzalne cechy, które mogą usprawiedliwiać, bądź nie, podjęcie nowych interesów. Najważniejszym aspektem, który w tym przypadku bierze się pod uwagę to likwidacja spółki przy osiągnięciu jak najlepszego wyniku ekonomicznego. Zatem nie szybkość przeprowadzanej likwidacji, lecz jak najwyższa opłacalność działań likwidatora ma przemawiać za wszczynaniem nowych interesów. Nie mówimy tu, przy tym, o pomnażaniu majątku, lecz wyprzedaży składników majątku firmy w sposób jak najbardziej racjonalny.

Nowe interesy, które może rozpocząć likwidator

Za działania dozwolone (bo ukierunkowane na cel likwidacji spółki) uznano dotychczas np. przetworzenie surowców, czy produktów w celu ich sprzedaży po wyższej cenie, zamianę nieruchomości w celu łatwiejszego, korzystniejszego ich zbycia, cesję wierzytelności zamiast egzekucji w celu szybkiego ich spieniężenia, utworzenie nowej spółki i wprowadzenie do niej maszyn i urządzeń z likwidowanego podmiotu, w celu korzystniejszej sprzedaży jako nowego, wyposażonego przedsiębiorstwa. Dozwolone jest też zawarcie umów, które zmierzają do zakończenia wcześniej rozpoczętych działań, np. zawarcie umowy rozporządzającej, w sytuacji, gdy wcześniej podpisano umowę przedwstępną, zawarcie umowy spedycji, zakupu surowców itd., w celu wywiązania się z umów wcześniej zawartych z kontrahentami.

Likwidatorzy mogą zainwestować środki pozyskane ze sprzedaży części składników majątku spółki. Taka sytuacja jest możliwa, gdy proces likwidacyjny rozciąga się w czasie. Środki mogą zostać zainwestowane w taki sposób, który zapewni możliwość szybkiego „wyjęcia” ulokowanych pieniędzy, a jednocześnie będzie pozbawiony ryzyka utraty zdobytych w toku wyprzedaży majątku środków finansowych. Mogą to być obligacje państwowe, natomiast gra na giełdzie może budzić wątpliwości w związku z brakiem gwarancji odzyskania ulokowanych środków.

Działania niezgodne z celem likwidacji podmiotu

O ile gra na giełdzie może być kwestią do dyskusji, o tyle długoterminowe inwestycje o charakterze strategicznym są już z pewnością niedopuszczalne. Likwidator nie może prowadzić działań z zakresu zawierania umów dostawy na nowe okresy gospodarcze, zawierania umów dzierżawy na czas nieokreślony lub udzielanie licencji na prawach własności intelektualnej, chyba że wynika to z istoty prowadzonej przez likwidowaną spółkę działalności i jest niezbędne do zachowania dotychczasowej wartości majątku spółki. Nie przewiduje się możliwości zmiany siedziby spółki lub zmiany treści umowy spółki w innym aspekcie, o ile nie uzasadnia tego racjonalny powód dokonania takiej czynności. W innym wypadku, takie działania zostaną uznane za sprzeczne z celem likwidacji spółki.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?
Next Utylizacja majątku firmy – jak udokumentować i kiedy się opłaca?

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Czy warto korzystać z porad prawnych w internecie?

Każdy, kto korzystał w ostatnim czasie z porady prawnej prawnej wie, jak drogie jest wynajęcie adwokata lub wizyta u polecanego i zaufanego radcy prawnego. Zatem nie może szokować fakt, że

Prawo dla firm 0 Comments

Jakie obowiązki mają organizacje pozarządowe?

O organizacji pozarządowej należy mówić w stosunku do jednostek, które prosperują z prywatnej inicjatywy, aczkolwiek planują wspierać publiczne interesy(przetargi). Celem nie jest otrzymywanie przychodów, ale pomoc w wybranej dziedzinie życia.

Prawo dla firm 1Comments

Czy warto założyć jednoosobową spółkę z o.o.?

Nie wszyscy wiedzą, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać jedynie jednego udziałowca. Czym różni się więc taki podmiot od tego, który posiada co najmniej kilku wspólników? Jakie są jego

Prawo dla firm 0 Comments

Procedowana ustawa o wyrobach medycznych wprowadza wielomilionowe kary za drobne błędy formalne

W Sejmie trwają prace nad ustawą o wyrobach medycznych, która ma do polskiego prawa zaimplementować unijne regulacje. Przedstawiciele sektora medycznego podkreślają jednak, że wiele propozycji wychodzi poza ramy rozporządzenia, co więcej, może

Spółki 0 Comments

Dlaczego przedsiębiorcy zakładają spółki z o.o.?

W zgodzie z prawem celem otwarcia spółki jest zorganizowanie działalności gospodarczej o dowolnym charakterze. Zwykle funkcjonuje w ramach umowy między członkami lub ustalonego wspólnie statutu. To przedsiębiorcy decydują o strategii

Prawo dla firm 2 komentarze

Rejestracja spółki przez internet. Nowe formy spółek na liście

Od 15 stycznia możliwe jest przeprowadzenie rejestracji spółek komandytowych oraz spółek jawnych drogą internetową. Te dwie kategorie spółek dołączyły tym samym do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które już wcześniej mogły

1 Comment

  1. kondzio
    05 sierpnia, 14:28 Reply
    Czy likwidator może również założyć nową spółkę po zlikwidowaniu obecnej? Jak wygląda taka sytuacja z punktu prawnego?

Zostaw odpowiedź