Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych jest zbiorem działań podejmowanych przez jej likwidatorów, zmierzających do zakończenia działalności tej spółki. Takimi działaniami mogą być np. ściąganie wierzytelności, regulowanie zobowiązań, zakończenie bieżących interesów podmiotów i upłynnienie jego majątku. Takie czynności są naturalne dla procesów zakończenia działalności. Praktyka wykazuje, ze likwidatorzy często wszczynają nowe interesy i jest to zgodne z prawem, ale tylko wówczas gdy są one ukierunkowane na likwidację spółki.

Uprawnienia likwidatorów spółki

Likwidatorzy spółki, jako organa zewnętrzne, nie są uprawnieni do reprezentowania spółki w sprawach niezwiązanych z jej likwidacją. Z tego też tytułu ich prawa do rozpoczynania nowych interesów są mocno ograniczone, ale nie niemożliwe. Likwidatorzy zarządzają majątkiem firmy tak długo, aż cały majątek spółki nie ulegnie spieniężeniu, wszystkie jej sprawy nie zostaną zakończone, a nadwyżka nie zostanie podzielona pomiędzy wspólników. W podejmowaniu nowych interesów przez likwidatorów najważniejsze jest określenie ich powiązania z celem zakończenia działalności spółki.

Przepisy nie określają wprost jakie interesy mogą być zainicjowane w toku likwidacji podmiotu. W dużej mierze zależy to od stopnia racjonalności takiego postępowania. Należy pamiętać, że uprawnienia likwidatora są często bardzo płynne, a każda sytuacja ma swoje niepowtarzalne cechy, które mogą usprawiedliwiać, bądź nie, podjęcie nowych interesów. Najważniejszym aspektem, który w tym przypadku bierze się pod uwagę to likwidacja spółki przy osiągnięciu jak najlepszego wyniku ekonomicznego. Zatem nie szybkość przeprowadzanej likwidacji, lecz jak najwyższa opłacalność działań likwidatora ma przemawiać za wszczynaniem nowych interesów. Nie mówimy tu, przy tym, o pomnażaniu majątku, lecz wyprzedaży składników majątku firmy w sposób jak najbardziej racjonalny.

Nowe interesy, które może rozpocząć likwidator

Za działania dozwolone (bo ukierunkowane na cel likwidacji spółki) uznano dotychczas np. przetworzenie surowców, czy produktów w celu ich sprzedaży po wyższej cenie, zamianę nieruchomości w celu łatwiejszego, korzystniejszego ich zbycia, cesję wierzytelności zamiast egzekucji w celu szybkiego ich spieniężenia, utworzenie nowej spółki i wprowadzenie do niej maszyn i urządzeń z likwidowanego podmiotu, w celu korzystniejszej sprzedaży jako nowego, wyposażonego przedsiębiorstwa. Dozwolone jest też zawarcie umów, które zmierzają do zakończenia wcześniej rozpoczętych działań, np. zawarcie umowy rozporządzającej, w sytuacji, gdy wcześniej podpisano umowę przedwstępną, zawarcie umowy spedycji, zakupu surowców itd., w celu wywiązania się z umów wcześniej zawartych z kontrahentami.

Likwidatorzy mogą zainwestować środki pozyskane ze sprzedaży części składników majątku spółki. Taka sytuacja jest możliwa, gdy proces likwidacyjny rozciąga się w czasie. Środki mogą zostać zainwestowane w taki sposób, który zapewni możliwość szybkiego „wyjęcia” ulokowanych pieniędzy, a jednocześnie będzie pozbawiony ryzyka utraty zdobytych w toku wyprzedaży majątku środków finansowych. Mogą to być obligacje państwowe, natomiast gra na giełdzie może budzić wątpliwości w związku z brakiem gwarancji odzyskania ulokowanych środków.

Działania niezgodne z celem likwidacji podmiotu

O ile gra na giełdzie może być kwestią do dyskusji, o tyle długoterminowe inwestycje o charakterze strategicznym są już z pewnością niedopuszczalne. Likwidator nie może prowadzić działań z zakresu zawierania umów dostawy na nowe okresy gospodarcze, zawierania umów dzierżawy na czas nieokreślony lub udzielanie licencji na prawach własności intelektualnej, chyba że wynika to z istoty prowadzonej przez likwidowaną spółkę działalności i jest niezbędne do zachowania dotychczasowej wartości majątku spółki. Nie przewiduje się możliwości zmiany siedziby spółki lub zmiany treści umowy spółki w innym aspekcie, o ile nie uzasadnia tego racjonalny powód dokonania takiej czynności. W innym wypadku, takie działania zostaną uznane za sprzeczne z celem likwidacji spółki.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous ZUS ZLA. Kiedy trzeba dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy?
Next Utylizacja majątku firmy – jak udokumentować i kiedy się opłaca?

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Nowa dyrektywa o delegowaniu pracowników dzieli Unię Europejską

Dyrektywa Komisji Europejskiej dotyczącą delegowania pracowników może pogłębić różnice między krajami starej a nowej Unii Europejskiej – ocenia Stefan Schwarz, prezes Stowarzyszenia Inicjatywy Mobilności Pracy. Ograniczenie czasu delegowania i prawo do

Prawo dla firm

Dzięki rejestrom dłużników gminy mazowieckiego poprawią ściągalność alimentów

Już od 1 lipca życie dłużników alimentacyjnych stanie się trudniejsze. Jeśli ojca lub matkę wyręcza fundusz alimentacyjny, to ich dane trafią do wszystkich czterech działających w Polsce rejestrów dłużników prowadzonych przez

Prawo dla firm 0 Comments

Sklepy i placówki medyczne pod lupą GIODO

W najbliższych miesiącach Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skontroluje sklepy oraz podmioty lecznicze, takie jak poradnie lekarskie oraz przychodnie. Inspektorzy GIODO przyjrzą się, czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tych miejscach zgodnie

Prawo dla firm 0 Comments

Nowa ustawa ograniczy dominację wielkiej czwórki firm audytorskich

Polski rynek audytu i doradztwa zdominowały firmy globalne z tzw. wielkiej czwórki. Z ich usług korzystają wszystkie spółki giełdowe skupione w WIG20 oraz większość jednostek zainteresowania publicznego. UOKiK wskazuje, że rynek ma cechy oligopolu

Prawo dla firm 0 Comments

Pracodawcy rzadko korzystają z możliwości zawierania umów terminowych na dłużej niż 33 miesiące

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko trzy umowy na czas określony, a okres ich trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach są jednak możliwe odstępstwa od

Spółki 0 Comments

Jakich dokumentów wymaga ZUS, kiedy przekształcamy spółkę?

W momencie,gdy przedsiębiorca kieruje spółką jawną, ale chciałby zmienić ją w inną, np. z ograniczoną odpowiedzialnością, na początek musi dopełnić wszystkie obowiązki formalne. Komplet koniecznych dokumentów stanowczo przyspieszy i ułatwi

1 Comment

  1. kondzio
    05 sierpnia, 14:28 Reply
    Czy likwidator może również założyć nową spółkę po zlikwidowaniu obecnej? Jak wygląda taka sytuacja z punktu prawnego?

Zostaw odpowiedź