Podatki przedsiębiorców – zmiany 2015

Podatki przedsiębiorców – zmiany 2015

Ten rok obfituje w nowelizacje ustaw dotyczących podatków. Głównym celem zmian było wprowadzenie ułatwień dla biznesu, ale również uszczelnienie systemu podatkowego. Jak wpłynął wprowadzone zmiany na finanse firmy?

Podatek od samochodów służbowych

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym ułatwi przedsiębiorcom ustalanie wysokości podatku od samochodów firmowych udostępnianych pracowników do celów prywatnych. Obecnie dość proste zasady będą obowiązywały w przypadku pojazdów, co do których da się określić pojemność silnika.

Zgodnie z art. 12 ustawy o PIT, dla samochodów o pojemności silnika do 1600cm3, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia dla pracownika ustawodawca określił na kwotę 250zł. Jeżeli użytkowany pojazd ma silnik o pojemności powyżej 1600cm3 wówczas przychód pracownika zwiększy się o 400zł.

Jeśli pracownik będzie wykorzystywał pojazd służbowy do celów prywatnych tylko w poszczególne dni, wówczas wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu będzie się określać proporcjonalnie, tj. 1/30 ustalonej kwoty za każdy dzień użytkowania.

Od podanych kwot (250 i 400 zł) pracodawca będzie musiał obliczyć i odprowadzić podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Omówione kwoty mają zastosowanie wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych pozostają zasady ogólne ustalania przychodu od samochodów służbowych używanych do celów prywatnych. Podobnie rzecz się ma w przypadku użyczania samochodów, które posiadają wyłącznie napęd elektryczny, gdyż dla nich nie można określić wartości przychodu w oparciu o pojemność silnika.

Przepis w części będzie miał zastosowanie również do tych pracowników, którzy korzystają z aut firmowych częściowo odpłatnie. U tych osób przychód będzie ustalany jako różnica pomiędzy  wartością pieniężną nieodpłatnego świadczenia wskazaną w ustawie, a wpłacaną przez pracownika kwotą.

Podatek od transportu zbiorowego pracowników

Kolejną deregulacją został objęty przewóz pracowników pojazdami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Zapis art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT zwalnia z opodatkowania wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika w postaci zorganizowanego przewozu autobusem. To spore ułatwienie, gdyż do tej pory pracodawcy musieli określać wartość przychodu, od którego naliczany i odprowadzany był podatek za przewóz pracowników do zakładu pracy. Obecnie te czynności nie są już potrzebne. Takie udogodnienie ma poprawić sytuację w zatrudnieniu osób dojeżdżających z gmin ościennych. Trzeba jednak wspomnieć, że przewóz zwolnionych z opodatkowania dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ci którzy pracują na podstawie umowy zlecenie nie są objęci preferencyjnym rozliczaniem z fiskusem.

Przepis jest sformułowany dość ogólnie, zatem pracodawcy będą musieli przemyśleć w jaki sposób będą ustalać, którzy pracownicy zostali objęci świadczeniem przywozu, a także jak udowodnią, że przewóz odbył się autobusem, a nie np. busem (8 pasażerów + kierowca), czy też samochodem osobowym. Ponadto trzeba pamiętać, że zwolnienie od opodatkowania dotyczy wyłącznie faktycznie organizowanego przewozu autobusem, nie zaś zwrotu wydatków ponoszonych przez pracownika na dojazd autobusem.

Ulga na darmowe porady prawne

Podmioty udzielające porad prawnych, a w tym nieodpłatnych porad prawnych od tego roku nie muszą wystawiać PIT-8C dla osób, które skorzystały z darmowych usług, a uprawnionych i pobierających świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. Z mocy art. 21 ust. 34 ustawy o PIT podmiot musi posiadać pisemne oświadczenie osoby korzystającej z bezpłatnych porad prawnych o uprawnieniu i pobieraniu świadczenia z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych, w którym poda:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • numer decyzji, na podstawie której pobiera świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny.

Zaliczki na poczet usług i dostaw przyszłych okresów a podatek dochodowy

Od 2015r osoby rejestrujące przychody za pomocą kas fiskalnych mogą ułatwić sobie życie w zakresie ustalania momentu przychodu na potrzeby podatku dochodowego w taki sam sposób jak dla podatku VAT. Problem z uzyskiwanymi od klientów zaliczkami polegał na tym, że osoba rejestrująca przychód na kasie fiskalnej musiała wykazywać tę zaliczkę jako przychód podlegający opodatkowaniu VAT już w dniu jej wpłaty, natomiast na potrzeby podatku dochodowego przychód wykazywany był w całości w dniu wykonania usługi lub dostawy. Wymagało to zatem odrębnego rozliczania tych dwóch podatków jeśli zaliczka została wpłacona w innym miesiącu, niż została wykonana dostawa lub usługa.

Obecnie podatnik może skorzystać z nowej propozycji legislacyjnej i ewidencjonować przychód z zaliczki w dacie jej wpłaty zarówno dla potrzeb podatku VAT, jak i podatku dochodowego.

Nowe przepisy (art. 14 ust. 1j-1l ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 3g-3i ustawy o CIT) wymagają od podatnika, który chce skorzystać z takiego rozwiązania, aby w odpowiednim terminie powiadomił naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze, a później także rezygnacji z takiej metody ustalania przychodu.

Przedsiębiorcy, którzy już prowadzą ewidencję przychodów za pomocą kasy fiskalnej wyznaczonym terminem do zgłoszenia wyboru tej metody jest 20 styczeń danego roku, zaś dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają rejestrację przychodów poprzez kasę fiskalną, terminem tym jest 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencję.

Wybrana metoda obowiązuje również w latach następnych, tak długo, jak długo podatnik nie złoży rezygnacji z tego sposobu ustalania momentu przychodu zaliczek.

Rozważając tę stosowanie tej metody muszą dokładnie przemyśleć te osoby, które przyjmują zaliczki w walutach obcych. Pamiętać trzeba, że waluty należy przeliczyć według kursu z dnia poprzedzającego wpłatę. Kurs będzie trzeba przeliczyć ponownie wg danych z dnia poprzedzającego wykonanie usługi lub dostawy.

VAT – procedura uproszczona

Art. 33a ustawy o VAT, które obowiązują firmy stosujące procedurę uproszczoną w związku z importem towarów, obowiązuje od 2015r. również podmioty upoważnione. Zgodnie ze zwykłą procedurą importowania towarów i rozliczania VAT, przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku w ciągu 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Rozliczenie podatku zaś następuje wraz ze złożeniem deklaracji podatkowej. Zapłacony podatek przedsiębiorca może odzyskać przez odliczanie podatku naliczonego.

Według uproszczonych zasad podmiot upoważniony będzie mógł rozliczyć podatek należny i naliczony w deklaracji VAT, z pominięciem wcześniejszego wykładania środków finansowych na wpłatę do urzędu skarbowego.

Kto jest podmiotem upoważnionym? Przedsiębiorca upoważniony to taki, który posiada świadectwo AEO C – uproszczenia celne, lub AEO S – bezpieczeństwo i ochrona lub AEO F- uproszczenia celne / bezpieczeństwo i ochrona. Świadectwo AEO to gwarancja, że jego właściciel przestrzega prawa Wspólnoty Europejskiej w trakcie dokonywania transakcji międzynarodowych.

Status podmiotu uprzywilejowanego przyznany w jednym z państwa członkowskich Unii Europejskiej jest honorowany na całym jej terytorium.

Akcyza

W czwartej transzy deregulacyjnej mającej ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej znalazły się zapisy wprowadzające nowy rodzaj informacji, tzw. Wiążącą Informację Akcyzową (WIA), która ma na celu uzyskanie od organów podatkowych wiążącej informacji w zakresie w zakresie klasyfikacji według Nomenklatury Scalonej wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub określenia rodzaju wyrobów akcyzowych.

Wydawaniem WIA będzie zajmował się Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu, jako organ I instancji. Instrukcję jak można przygotować wniosek o jej wydanie można znaleźć na stronie Izby Celnej we Wrocławiu. Wniosek można wysłać w formie tradycyjnej na adres Izby Celnej we Wrocławiu, Wydział Wiążącej Informacji Akcyzowej, Ul. Hercena 11, 50-950 Wrocław lub przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

We wniosku należy ująć potrzebne do wydania informacji dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, o ile został ustanowiony,
 • szczegółowy opis wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN) lub określić rodzaj wyrobu akcyzowego,
 • opis składu wyrobu akcyzowego oraz metody badań lub analiz stosowanych dla jego określenia, w przypadku gdy zależy od tego dokonanie jego klasyfikacji lub określenie jego rodzaju.

Przedsiębiorca może spotkać się z odmową wydania WIA gdy wniosek:

 • nie dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego,
 • dotyczy wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada obowiązującą WIA,
 • dotyczy informacji o rodzaju wyrobu akcyzowego, dla którego podmiot, na rzecz którego ma być wydana WIA, posiada w tym zakresie interpretację indywidualną w rozumieniu ordynacji podatkowej.

Wiążąca Informacja Akcyzowa jest bardzo przydatnym narzędziem obrony przez niekorzystną interpretacją organów podatkowych, ponieważ w odniesieniu do wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych wobec których dokonano czynności związanych z opodatkowaniem akcyzą po dniu wydania WIA, wiąże organy podatkowe wobec jej posiadacza. Przede wszystkim ułatwia ona rozumienie i stosowanie prawa w zakresie podatku akcyzowego, a w zestawie z interpretacją indywidualną dają przedsiębiorcy pełną wiedzę na temat tej części jego działalności, która podlega akcyzie.

Posiadanie WIA znacznie ułatwia współpracę z organami podatkowymi. Jeśli przedsiębiorca chce rozwiać wątpliwości co do wykonywanych przez siebie czynności mogących podlegać opodatkowaniu akcyzą powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do Dyrektora Izby Celnej o wydanie WIA, a dopiero potem do Dyrektora Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w swojej sprawie. Dlaczego tak? WIA zawiera kod klasyfikacji towarowej według Nomenklatury Scalonej CN dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych lub wskazuje na rodzaj wyrobów akcyzowych, mając potrzebny kod można zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej do urzędników fiskusa. Interpretacja wskazująca zakres mających zastosowanie w określonej sytuacji przepisów prawa oraz ich rozumienie, będzie wydana w odniesieniu do ściśle sprecyzowanego towaru, zatem organy sprawujące kontrolę podatkową nie będą mogły kwestionować przedmiotu wydanej interpretacji.

Trzeba pamiętać, aby nie posługiwać się WIA, ani interpretacją indywidualną wydaną innemu podmiotowi. Zarówno jeden, jak i drugi dokument jest ważny tylko wobec przedsiębiorstwa, na którego wniosek zostały one wydane.

Przedsiębiorcy, którzy planują skorzystać z Wiążącej Informacji Akcyzowej powinni złożyć swoje wnioski jak najszybciej, gdyż jak mówią przepisy, Dyrektor Izby Celnej wyda ją bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Przezorność nakazuje więc wzięcie pod uwagę kwartału oczekiwania na WIA.

Wiążąca Informacja Akcyzowa utraci swoją ważność gdy zmienią się przepisy prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA stanie się niezgodna z tymi przepisami. Jeśli tak się stanie podmiot, któremu wydano WIA będzie mógł się nią posługiwać jeszcze przez kolejne 6 miesięcy.

Pakiet portowy

W ramach ułatwień dla przedsiębiorców rząd wprowadził też tzw. „pakiet portowy”. Zgodnie z jego założeniami wprowadzono 24 godzinny tryb kontroli celnej towarów w portach morskich. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż dobę od momentu przedstawienia towaru do kontroli, złożenia kompletnego wniosku o dokonanie kontroli do właściwych organów oraz przekazania informacji do zwolnienia towaru do procedury celnej. Do trybu 24 h nie włącza się badań laboratoryjnych oraz kwarantanny lub izolacji w przypadku żywych zwierząt.

Do 48 godzin może ulec wydłużeniu kontrola gdy podyktowane jest to szczególnymi względami bezpieczeństwa publicznego, ochroną życia lub zdrowia ludzi albo zwierząt lub ochroną środowiska.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Kredyt na innowacyjne technologie – zmiany w sposobie przyznawania
Next Nowelizacja Prawa autorskiego korzystna dla pisarzy i tłumaczy

Może to Ci się spodoba

Podatki 0 Comments

Nowy podatek od urządzeń elektronicznych nie przysłuży się kulturze. Wywinduje za to ceny sprzętu

– Problem z opłatą reprograficzną jest taki, że ona w żaden sposób nie przysłuży się kulturze. Natomiast każdy Polak zapłaci wyższą cenę sprzętu elektronicznego – mówi dr Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica. Jego zdaniem

Podatki 0 Comments

Przy odliczeniu VAT nie ważny jest zamiar, lecz powstanie przychodu

Nawet jeśli podatnik początkowo nie zamierzał czerpać przychodu z podjętej inwestycji, ale w późniejszym czasie zmienił zdanie, to ma prawo skorygować VAT i odliczyć podatek od zakupionych towarów. Taki przypadek

Podatki 0 Comments

Inwestycje w metale szlachetne a podatki

Wahasz się, czy kupić sztabki srebra lub złota, ale chcesz mieć pewność, że nie będzie to miało żadnych konsekwencji podatkowych. Czy na takiej inwestycji można zarobić? To może być bezpieczny

Podatki 0 Comments

Do 18 kwietnia urzędy skarbowe wypełnią za podatników PIT

Jeszcze przez  tydzień podatnicy mogą skorzystać z pomocy urzędów skarbowych przy wypełnianiu deklaracji rocznych. W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało ponad 300 tys. osób. W tym roku może być ich znacznie

ViaTOLL po rozbudowie mógłby posłużyć do walki z przemytem i wyłudzeniami podatku VAT

Elektroniczny system poboru opłat viaTOLL w ciągu  pięciu lat przyniósł prawie 7 mld zł do Krajowego Funduszu Drogowego. W przyszłym roku Ministerstwo Infrastruktury ma zadecydować o jego przyszłości, ponieważ w 2018 roku wygasa

Urząd Skarbowy 0 Comments

Fiskus zamknie drogę do skarg na jego decyzje

Zmiany, które mają pojawić się w Ordynacji podatkowej mogą ograniczyć możliwość dochodzenia swoich racji przed sądem, jeśli interpretacja fiskusa okaże się niekorzystna dla podatnika. Jeśli wejdą w życie, organy podatkowe

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź