Program pit i załączniki do deklaracji podatkowych

Program pit i załączniki do deklaracji podatkowych

Podatnicy rozliczający pity roczne często wypełniają oprócz podstawowego druku dodatkowo różne załączniki. Program pit umożliwia  wypełnienie wszystkich wymaganych załączników. Formularze załączników pomoże wybrać i wypełnić program pit. Najczęściej stosowane załączniki to:  PIT/O, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/ZG

PIT/O

Podatnicy mogą wypełnić ten załącznik z programem pit, gdy składają  deklaracje PIT-36, PIT-37, PIT-28. Wymagany jest w przypadku, gdy korzystamy z odliczeń od przychodu oraz od podatku, np.:

  • z tytułu wychowywania dzieci,
  • odliczenia wydatków na internet,
  • kiedy w trakcie roku przekazaliśmy darowizny,
  • jeśli odliczamy wydatki na rehabilitację,
  • korzystamy z odpisów na nowe technologie,
  • mieliśmy wydatki zw. z wyszkoleniem uczniów,
  • zawarliśmy umowę aktywizacyjną,
  • wykazujemy w pit wpłaty na IKZE
  • chcemy skorzystać z ulgi abolicyjnej
  • mamy do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia.

Dokonując odliczeń z tytułu ulg podatkowych należy zadbać o właściwe udokumentowanie prawa do ulg oraz wydatków. Dokumentacji tej nie dołączamy do zeznania, ale trzeba przechowywac ja przez okres 5 lat. Przy dokonywaniu odliczeń z tytułu poszczególnych ulg podatkowych zarówno w zakresie porad jak i obliczeń  może okazać się pomocny program pit.

Inne odliczenia, jak składki zusowskie, składka na NFZ, koszty uzyskania przychodu nie są wykazywane w PIT/O, poniewaz wykazujemy je na formularzu deklaracji podatkowej.

Formularz PIT/O przeznaczony jest do rozliczeń indywidualnych oraz wspólnych z małżonkiem. Każdy z małżonków wpisuje przysługujące mu odliczenia w odpowiednich częściach formularza.

Przedsiebiorcy rozliczajacy się podatkiem liniowym nie korzystają z ulg i odliczeń wykazywanych w PIT/O, dlatego nie wypełniają tego załącznika.

PIT/B

Osoby prowadzące własne firmy wypełniają załącznik PIT/B, w którym wpisują dane  o wysokości dochodu lub straty z  działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub udziału w spółce cywilnej lub osobowej w danym roku podatkowym. Program pit zasugeruje  wypełnienie załącznika PIT/B przy zeznaniach PIT-36 i PIT-36L, które wypełniają przedsiębiorcy opodatkowujący swoje przychody na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej oraz korzystający z uproszczonej formy opodatkowania podatkiem liniowym. Podstawą  wypełnienia załącznika PIT/B jest prowadzona przez przedsiębiorcę Księga Przychodów i Rozchodów.

W przypadku małżonków uzyskujących przychody z działalności gospodarczej załącznik PIT/B składa odrębnie każdy z małżonków nawet wtedy, gdy składają wspólne roczne rozliczenie podatkowe.

PIT/D

Formularz PIT/D należy złożyć razem z  formularzem: PIT-28, albo PIT-36, albo PIT-37 w przypadku, gdy rozliczamy ulgi mieszkaniowe, które nie zostały dotychczas rozliczone z lat ubiegłych.

Dodatkowo należy wypełnić druk PIT-2K w przypadku, gdy  odliczenia dotyczą tzw. ulgi odsetkowej, czyli wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów na cele mieszkaniowe. Druk ten wystarczy dołączyć tylko raz – w pierwszym roku odliczania ulgi odsetkowej.

W razie wątpliwości dotyczących odliczeń możemy skorzystać z bazy wiedzy, jaką zawiera program pit.

PIT/M

Załącznik PIT/M program pit zarekomenduje nam do wykazania niektórych dochodów niepełnoletnich dzieci. Rozliczenie dochodów osiąganych przez niepełnoletnie dzieci należy do obowiązków podatkowych rodziców.

Ten załącznik składa się tylko z formularzem  PIT-36. Nawet osoby, które uzyskują przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników, muszą w przypadku rozliczenia przychodów niepełnoletniego dziecka wypełnić deklarację podatkową PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M.

Podatnicy wypełniający PIT-36L (podatek liniowy) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) wypełniają dodatkowo również PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M, na którym wykazują dochody dziecka.

W PIT/M nie wykazuje się wszystkich rodzajów dochodów dzieci, lecz tylko w przypadku, gdy dzieci:

– otrzymują  renty (krajowe i zagraniczne);

– uzyskują przychody  z najmu lub dzierżawy;

– mają dochody z praw majątkowych.

Pewne rodzaje dochodów dziecka nie mogą być doliczane w zeznaniu rodziców.  Nie dolicza się dochodów, które dzieci uzyskały jako wynagrodzenie za pracę, a także niektórych stypendiów. W tej sytuacji rodzice wypełniają i podpisują pit w imieniu dziecka.

PIT/ZG

Program pit pomoże wypełnić załącznik PIT/ZG osobom, które w roku podatkowym osiągnęły dochody poza granicami kraju. Załącznik ten jest dodatkiem do formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-39. Wykazujemy w nim wysokość dochodu z zagranicy oraz  pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Formularz PIT/ZG dołączają do zeznania tylko osoby, które osiągnęły dochody w walutach obcych. Jeśli podatnik pracował za granicą, ale umowę o pracę zawarł w Polsce i został oddelegowany do innego kraju, nie wypełnia PIT/ZG.

Kwoty przychodów osiągniętych w obcej walucie, wpisywanych do załącznika PIT/ZG,  powinny być przeliczone na złotówki. Przeliczenia dokonuje się według średniego kursu walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim  dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu przez podatnika. Jeżeli podatnik uzyskiwał w roku podatkowym przychody w kilku państwach poza Polską, powinien wypełnić tyle formularzy PIT/ZG, w ilu państwach uzyskiwał przychody,  dla każdego państwa oddzielnie.

Previous Obroty agencji zatrudnienia rosną. Przyszły rok upłynie pod znakiem zmian w prawie
Next Firmy muszą inwestować w bardziej zaawansowane systemy zabezpieczeń

Może to Ci się spodoba

Mała firma 0 Comments

Copywriting – jakość ma znaczenie.

Dobre teksty o wartościowej treści są w dzisiejszych czasach na wagę złota. Internet nie jest już miejscem, w którym reklamy banerowe grają pierwsze skrzypce, a kampanie reklamowe opierają się jedynie

Firmy szukają oszczędności. Zamiast zwalniać, będą zmieniać procesy zakupowe

Spadające bezrobocie, podwyżki płac i narastające problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że w Polsce kształtuje się rynek pracownika. Przedsiębiorstwa nie mogą optymalizować kosztów związanych z zatrudnieniem, dlatego muszą szukać oszczędności gdzie indziej. Duży potencjał

Rośnie rola marketingu w firmach

Powszechny dostęp do technologii mobilnych i internetu wykreował nowy typ konsumenta, który z jednej strony jest bardziej świadomy swoich decyzji, a z drugiej pozostawia po sobie tysiące śladów w przeglądarkach, aplikacjach i systemach transakcyjnych. To

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post