Stosowanie terminów zawitych w obrocie gospodarczym

Stosowanie terminów zawitych w obrocie gospodarczym

Zastosowanie w umowie terminów zawitych oznacza przyjęcie bardzo rygorystycznych warunków czasowych, których muszą dopełnić jej strony. Jeśli któraś ze stron nie dotrzyma terminu zawitego, jej prawo do dokonania określonej czynności wygasa bezpowrotnie.

W praktyce umowa zawierająca termin zawity może zawierać np. klauzulę zastrzegającą, że jeżeli wykonawca robót nie dostarczy drugiej stronie (nabywcy) faktury do określonego dnia, to jego roszczenia wygasają. Mamy tu więc do czynienia z czynnością, która musi być wykonana w danym terminie zawitym oraz skutkiem w postaci utraty prawa do wykonania tej czynności (wygaśnięciem roszczeń) w przypadku nie dotrzymania wskazanego terminu.

Stosowanie umownych terminów zawitych jest odwzorowaniem terminów prekluzyjnych dopuszczanych regulacjami prawnymi, jednak ich swobodne kreowanie budzi wiele wątpliwości w środowiskach prawniczych.

Przeciwnicy stosowania terminów zawitych uważają, że ich obecność w umowach prowadzi do obejścia bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, zgodnie bowiem z art. 119 k.c. terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną. Takie stanowisko zawiera m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 23 lipca 2014 r., sygn. akt I ACa 238/14 oraz wyrok SA w Warszawie z 20 marca 2013 r.

Strona, która nie dotrzymała w ten sposób określonego terminu zasadniczo może zarzucić drugiej stronie nadużycie prawa. W praktyce wykonawca może więc, zgodnie z takim stanowiskiem, zgłaszać roszczenia tytułem wystawionej i dostarczonej po terminie faktury, nie może jednak obciążać drugiej strony konsekwencjami w opóźnieniu zapłaty (odsetkami ustawowymi za nieterminową regulowanie należności).

Środowiska dopuszczające możliwość stosowania umownych terminów zawitych powołują się na zasadę swobody umów. Zgodnie z art. 3531 k.c., strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Takie stanowisko zajął m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z 14 marca 2013 r. (sygn. akt VI ACa 1151/12). Sąd uznał, że regulacje zawarte w art. 353 k.c. nie stoją w sprzeczności z art. 119 k.c.

Previous Kiedy możliwe stosowanie kompensaty zobowiązań
Next Unijny VAT kontra mali sprzedawcy usług elektronicznych

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym zajmują się sądy polubowne?

Historia sądów polubownych sięga średniowiecza, ale do dziś posiadają wielu fanów. Zajmują się sprawami o różnym charakterze, jednak na ostatnim etapie prowadzić mają do ugody. Jak pracują sądy polubowne? W

Prawo dla firm 0 Comments

Sukcesja firmy po śmierci właściciela będzie prostsza. Nowe prawo wchodzi w życie 25 listopada

W niedzielę zacznie obowiązywać ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która umożliwi sprawne kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela. Adresatem nowych rozwiązań są ponad 2 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, z których przeszło

Prawo dla firm 8 komentarzy

Zmiana nazwy firmy – czy to możliwe?

Rejestrując działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy wskazać nazwę firmy. Jest to warunek konieczny do dokonania wpisu. Nazwa firmy nie może być tworzona w sposób

Kodeksy 1Comments

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych przez internet

Niebawem wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych będzie można składać drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie narzuca państwom członkowskim dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2013 roku o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Termin

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym charakteryzuje się areszt tymczasowy?

Do aresztu tymczasowego zamyka się po wydaniu sądowego orzeczenia. Wybierane jest w stosunku do podejrzanych, którzy mogą uciekać przed odpowiedzialnością, ukrywać się lub przenosić miejsce pobytu. W jakich sytuacjach areszt

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Na czym polega rozprawa oddzielna?

W zgodzie z ustaleniami prawnymi sprawa karna tocząca się między przedsiębiorstwami ma miejsce w tym samym postępowaniu. Bywają jednak sytuacje, w których sąd decyduje o rozłączeniu spraw i wówczas uruchamia

1 Comment

  1. aner
    09 stycznia, 09:48 Reply
    Rzczywiście, niektóre terminy są tak zawiłe, że nie da się tego zrozumieć w żaden sposób.

Zostaw odpowiedź