W jakim przypadku informacja z KRK może uniemożliwić zatrudnienie pracownika

W jakim przypadku informacja z KRK może uniemożliwić zatrudnienie pracownika

Pracownik, który ma zostać zatrudniony do nauczania przedmiotów zawodowych otrzymał następującą informację z Krajowego Rejestru karnego: Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał orzeczenie z art. 35 ust. 1a Ust. z 21.08.1997r. o och. zwierz Dz.U. 2017 p. 1840 art. 18 paragraf 2 kk art. 66 paragraf 1 kk art.67 paragraf 1 kk art. 67 paragraf 3 kk art. 39 pkt 7 kk. Postępowanie warunkowo umorzono na 1 rok. Dnia 3.12.2018r. uiszczono śr. karny / świadczenie pieniężne/ Czy taki wpis w KRK umożliwia zatrudnienie nauczyciela w Technikum Elektroniczno Mechanicznym?

Odpowiedź:

W świetle przedstawionej informacji kandydat do pracy nie został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, warunkowo umorzono wobec niego postępowanie karne. Formalnie więc informacja z KRK przedstawionej treści nie uniemożliwia zatrudnienia w szkole.

Uzasadnienie:

Prawo oświatowe przewiduje w art. 15 ust. 2, że w uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Osoba taka może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a więc:

nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

– nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Z informacji podanych w pytaniu wynika, że kandydat do pracy dopuścił się czynu zabronionego polegającego na podżeganiu (art. 18 § 2 Kodeksu karnego) do znęcania się nad zwierzęciem (art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt). Nie został jednak skazany prawomocnym wyrokiem, gdyż warunkowo umorzono wobec niego postępowanie karne (art. 66 § 1 Kodeksu karnego). Sąd umarzając postępowanie nałożył też środek karny w postaci świadczenia pieniężnego.

Zapamiętaj!

Formalnie więc osoba ta nie została skazana za przestępstwo umyślne, więc przedstawiona informacja z KRK nie uniemożliwia zatrudnienia tej osoby w szkole.

Przeczytaj też:


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.)

dr Patryk Kuzior
Doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Previous Kolumny głośnikowe High-End Rubicon
Next Czym jest Dual SIM?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 1Comments

„Misie” łapią wiatr w żagle

O poprawiającym się sentymencie inwestorów do segmentu małych i średnich spółek w kontekście silnie rosnących napływów rozmawiamy z Maciejem Kikiem, zarządzającym funduszami akcji Union Investment TFI. Od jakiegoś czasu małe

Wiadomości 0 Comments

Przyszły rok będzie pełny rewolucyjnych zmian dla ubezpieczycieli

W 2018 roku sektor ubezpieczeń czeka rewolucja, głównie ze względu na nowe regulacje prawne. RODO, IDD, czyli dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń, i dyrektywa regulująca rynek płatności, czyli PSD2, wymuszą duże zmiany, ale

Wiadomości 0 Comments

Elektryk – na czym dokładnie polega ta praca?

Można by się zastanawiać, czy jakość i rodzaj wykonywanej przez elektryka pracy różni się w zależności od jego miejsca pracy, regionu i otoczenia. Zapewne, rozkładając na czynniki pierwsze różnego rodzaju

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post