Dofinansowanie wczasów pracownika. Komu i ile wypłaci pracodawca?

Dofinansowanie wczasów pracownika. Komu i ile wypłaci pracodawca?

O tym, czy pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe, czy tzw. „wczasy pod gruszą” decydują wewnętrzne regulacje zakładowe. Tam, gdzie utworzony został fundusz świadczeń socjalnych, pracownicy mogą korzystać z wczasów pod gruszą, w pozostałych firmach wypłaca się świadczenie urlopowe. Należy podkreślić, że nie każda firma zobligowana jest do współfinansowania wypoczynku swoich pracowników, a jeśli jest to obowiązek ten jest zróżnicowany w stosunku do poszczególnych zatrudnionych.

„Wczasy pod gruszą”

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wskazuje przedsiębiorstwa, które na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe, jako podmioty zobowiązane do tworzenia funduszu świadczeń socjalnych.

W tego rodzaju podmiotach zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu określone są w regulaminie. Zapisy zawarte w regulaminie są niezwykle istotne dla oceny, czy danemu pracownikowi należy się dofinansowanie wypoczynku, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Przede wszystkim wypłata tzw. „wczasów pod gruszą” musi być przewidziana w ogóle jako forma wsparcia finansowego pracowników. Drugim ważnym aspektem jest kwalifikacja pracowników do wypłaty dofinansowania z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Oznacza to, że nie każdy uprawniony do korzystania ze świadczeń dopuszczonych przez regulamin Funduszu otrzyma „wczasy pod gruszą”, a jeśli je otrzyma, to wysokość tego świadczenia ustalana będzie indywidualnie dla poszczególnych osób.

Trzeba tu podkreślić, że obowiązkiem pracodawcy jest różnicowanie wysokości wypłacanych kwot ze względu na sytuację życiową, rodzinną i materialną pracowników (wskazuje na to art. 8 ust. 1 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych), ale absolutnie niedozwolone jest określanie wysokości pomocy w oparciu o wymiar czasu pracy zatrudnionych osób, zajmowane stanowisko, czy np. wykluczenie z grupy uprawnionych emerytów i rencistów danego zakładu.

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe wypłacane jest przez przedsiębiorców, którzy 1 stycznia danego roku zatrudniają mniej niż 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty i jednocześnie nie tworzą Funduszu Świadczeń Socjalnych. W tym przypadku kwotę ustala pracodawca, jednak jej wysokość nie może być wyższa niż wysokość odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w danym roku. W odróżnieniu od „wczasów pod gruszą” wysokość świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika.

Świadczenie urlopowe należy się pracownikowi raz w roku, jeśli korzysta on z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jego wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca może nie wypłacać świadczenia urlopowego, jeśli o tym zamiarze poinformuje pracowników nie później niż do końca stycznia danego roku, w formie przyjętej w danym zakładzie pracy.

Obciążenia publicznoprawne

Obie opisane formy dofinansowania wypoczynku pracowników są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. „Wczasy pod gruszą” są również wolne od podatku w kwocie nieprzekraczającej 380zł. Nadwyżka ponad tę sumę podlega opodatkowaniu. Świadczenia urlopowe są opodatkowane w pełnej wysokości.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Zdobądź wiedzę o walutach egzotycznych
Next Zmiana nazwy firmy - czy to możliwe?

Może to Ci się spodoba

Urlopy 0 Comments

Kiedy możemy zmienić okres urlopu?

Pracodawca ma obowiązek pokierowania pracobiorcę na coroczny odpoczynek. Terminy urlopów są z reguły ustalane kilka miesięcy wcześniej. Co jeśli chcemy przesunąć okres wypoczynku? W scharakteryzowanej sytuacji pracownik jest zobowiązany do

Urlopy 0 Comments

Współczynnik urlopowy w 2013 roku

Każdy pracujący na zasadach umowy o pracę ma możliwość skorzystania z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Musi go wybrać w czasie zgodnym z wcześniejszymi ustaleniami. W przypadku, gdy zatrudniony ma prawo

Kontrola zwolnień lekarskich

Nieuzasadnione zwolnienia to dodatkowe koszty dla pracodawców, dlatego firmy coraz częściej korzystają z możliwości kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Pomaga ona ustalić, czy pracownik nie wykonuje w tym czasie pracy zarobkowej lub nie przedłuża sobie w ten

Skończył się czas na uzupełnienie kwalifikacji BHP

Czas na uzupełnienie kwalifikacji przez osoby pracujące w służbie higieny i bezpieczeństwa pracy minął z dniem 30 czerwca tego roku. Przez osiem lat trwał okres przejściowy, w trakcie którego osoby

Motywacyjny system wynagradzania pracowników

Jaką funkcję pełni wynagrodzenie za pracę? Czy chodzi tutaj tylko o to, aby mieć na przysłowiowy chleb, czy też pod pojęciem płacy kryje się coś więcej? Gdy przyjrzymy się prawu

Urlopy 0 Comments

Czym jest urlop ojcowski?

Urlop tacierzyński został zatwierdzony jakiś czas temu, żeby ojciec także uczestniczył w narodzinach dziecka i opiece nad nim w pierwszych momentach życia. To doskonałe wyjście, gdyż dzieli obowiązki rodzicielskie i

3 komentarze

 1. Maciej90
  31 lipca, 22:39 Reply
  Ostatnio czytałem gdzieś, że stopniowo będziemy odchodzić od wczasów pod gruszą, ale jak widać nic w tym kierunku się nie dzieje. W takim wypadku to dobra informacja dla nas.
 2. Tomek
  05 sierpnia, 09:55 Reply
  Co prawda nie jestem pracodawcą, ale dobrze wiedzieć "co z czym się je" w kwestii urlopów. Teraz będę bardziej świadomym pracownikiem.
 3. luki
  05 sierpnia, 14:32 Reply
  Świadczenie urlopowe należy się pracownikowi raz w roku, przez 14 dni, ale nie każdy pracodawca tego przestrzega. Daje wolne, ale nie jest to czas ciągły.

Zostaw odpowiedź