Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Jak pracownik może dochodzić swoich praw z tytułu niewypłaconej pensji?

Każdy podwładny, wedle obowiązującego polskiego prawa, powinien dostawać honorarium zgodne z godzinami pracy i ilością powierzonych obowiązków. Jego wielkość oraz metoda płatności powinno zostać ustalone w chwili zawierania umowy. Bywają jednak przypadki, gdy pracodawca nie dotrzymuje terminu lub nie płaci całej należności za przepracowany okres. Jak egzekwować swoje prawa?

Bez względu na sytuację gospodarczą firmy konieczne jest terminowe wypłacanie wypłaty. W sytuacji, gdy zasada ta nie jest stosowana, zatrudniony ma pełne prawo do zgłoszenia tego faktu, wszczęcia postępowania oraz oczekiwania na odsetki za czas zwłoki. Podwładny musi jedynie udowodnić, że pieniądze nie zostały przelana w odpowiednim czasie (np. umowa i wyciąg z konta bankowego). Dodatkowo trzeba wykazać, jakich szkód doznał pracownik przez opóźnienie z wypłatą. Może dojść to tego, że nie miał pieniędzy na opłaty i odcięto mu gaz. Druk powiadamiający o poniesionych szkodach powinien zawierać wiadomość, jakie szkody dotknęły podwładnego oraz omówić zależności nieuzyskania wynagrodzenia z wypadkami losowymi.

W sytuacji, gdy przełożony nie wypełnia swoich zadań, można zerwać umowę bez okresu wypowiedzenia, ponieważ jej założenia nie są szanowane przez jedną ze stron. Co więcej podwładny może oczekiwać na odsetki lub odszkodowanie za poniesione straty z tego tytułu.

Odsetki są naliczane według ogólnie przyjętych standardów. Oznacza to, że wypłata podstawowa oraz ewentualne dodatki są liczone osobno i procentowo przeliczane za każdy dzień pracy. Prawo do odsetek przysługuje każdemu pracodawcy, bez względu na to, po której stronie leży wina za opóźnienia i zobligowany jest do ich spłacenia.

 

Justyna Błahut
www.biznesgazeta.pl

Previous Odpowiedzialność za szkody podwładnego
Next Czy można ukarać pracownika karą pieniężną?

Może to Ci się spodoba

Wynagrodzenie 0 Comments

ABC zasiłków wyrównawczych

Powodem przydzielania zasiłku wyrównawczego jest, jak sama nazwa mówi, wyrównanie wynagrodzenia, które zostało zmniejszone w związku z problemami zdrowotnymi. Należy jednak wyróżnić sytuacje, kiedy świadczenie nie może zostać wydane. W

Kodeks pracy 0 Comments

Umyślny czy nieumyślny wypadek w pracy? Kto pokryje szkody?

Szkody powstałe podczas pracy z przewinienia poddanego, są obciążone zwrotem ze strony winnego. Jeśli pracobiorca odstąpił powinność z pełna świadomością, musi naprawić powstałe krzywdy w całości. W sytuacji faktycznej szkody

Kodeks pracy 0 Comments

Wszystko o układach zbiorowych pracy?

Porozumienie zawierane miedzy grupą podwładnych a przełożonym zwykło nazywać się układem zbiorowym pracy. W jakim celu podpisuje się taką umowę? Zazwyczaj dotyczy pracowników, którzy pracują zasadach innych niż stosunek pracy.

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie prawa ma pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenie?

Poprawne zawarcie umowy zlecenia normuje Kodeks Cywilny. Niestety nie określa zasad przyznawania urlopu na podstawie tego typu porozumienia pracownika z pracodawcą. Chęć otrzymania urlopu w pracy pracobiorca zgłasza biznesmenowi, u

Kodeks pracy 0 Comments

Jakie obowiązki ma Społeczna Inspekcja Pracy?

Do analizy przestrzegania Kodeksu Pracy, oprócz częstych delegacji państwowych, są upoważnione Społeczne Inspekcje Pracy. W skład scharakteryzowanego zgrupowania wchodzą sami pracownicy, którzy mają za zadanie utrzymywać ład społeczny w miejscu

Kodeks pracy 0 Comments

Kiedy można wystawić zwolnienie lekarskie?

Zwolnienie lekarskie jest bazowym dokumentem, którego celem jest stwierdzenie czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Zwolnienie jest dowodem przy decydowaniu o prawie do zasiłku i stwierdza ono o czasowej niezdolności

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź