Naruszenie nazwy przedsiębiorcy jako czyn nieuczciwej konkurencji

Naruszenie nazwy przedsiębiorcy jako czyn nieuczciwej konkurencji

Gdy mówimy o ochronie nazwy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności mamy na myśli znak towarowy. Co w przypadku, gdy takiego prawa ochronnego nie posiadamy, a doszło do naruszenia?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przepisy zwarte w tej ustawie mają na celu eliminację możliwości wprowadzenia w błąd klientów, konsumentów oraz innych przedsiębiorców co do tożsamości właściwego przedsiębiorstwa.

Gdy mówimy o czynach nieuczciwej konkurencji na myśl przychodzi jedynie działalność typowo konkurencyjna. Pojęcie to jest jednak  znacznie szersze – oczywiście, im bardziej zbliżone do siebie są przedsiębiorstwa i rynek, na jakim występują, tym prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnego naruszenia wzrasta.

Naruszenia oznaczenia przedsiębiorstwa

Pomimo tego, że artykuł dotyczy naruszenia nazwy przedsiębiorstwa, przepisy te mogą mieć także zastosowanie do oznaczenia samych przedsiębiorców.

Oznaczenie podlega ochronie na podstawie art. 5 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, że „Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.”

Aby powyższy artykuł znalazł zastosowanie, muszą wystąpić łącznie trzy przesłanki:

  • używanie w obrocie określonego oznaczenia przez konkurenta,
  • pierwszeństwa przedsiębiorcy domagającego się ochrony,
  • możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa.

Rejestracja oznaczenia

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie uzależnia ochrony od żadnego scentralizowanego systemu rejestracji oznaczeń. Wystarczający będzie sam element ryzyka wystąpienia naruszenia, co oznacza, że  nie musi dojść do właściwego naruszenia.

Szersze zastosowanie

Jak już wspomniałem, działalność konkurencyjna nie musi być konkurencją w sensie potocznym. Warto zwrócić uwagę na to, jak przeciętny klient, a nie specjalista z branży będzie rozróżniał oznaczenia przedsiębiorstw. Wystarczy, aby podobieństwo między oznaczeniami wystąpiło już tylko u kilku procent klientów.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma zastosowanie do każdego oznaczenia przedsiębiorstwa, tj. słownego, graficznego, dźwiękowego lub zapachowego. Ochronie podlegać będzie np. wygląd strony internetowej, zapach w salonie.

Roszczenia związane z naruszeniem oznaczenia

Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

  • zaniechania niedozwolonych działań,
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych,
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Ciężar dowodu spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji.

Uprawniony musi szczegółowo określić formę oraz okoliczności naruszeń. Pomocne  będą wszelkie dowody jak np. maile, zdjęcia, osoby.

Sąd na wniosek uprawnionego może też orzec o przedmiotach bezpośrednio związanych z naruszeniem tzn. orzec o ich zniszczeniu lub zaliczeniu na poczet odszkodowania.


Arkadiusz Szczudło – prawnik w kancelarii IP Legal Adwokaci – www.iplegal.warszawa.pl

Previous Wydatki na reklamę internecie wzrosną w tym roku o 15 proc
Next 32 mln prób ataków na 400 firm w 4 miesiące

Może to Ci się spodoba

Zakładam firmę 11 komentarzy

Ile kosztuje otwarcie własnej pizzerii?

Jeszcze kilka lat temu pizzerie były uważane za bardzo łatwy i dochodowy biznes. Powstawały w szybkim tempie i przyciągały klientów zainteresowanych jedzeniem typu fast food. Z czasem jednak realia się

Prawo dla firm 0 Comments

Służebność przesyłu – co może zyskać właściciel gruntów?

Codziennie do każdego domu czy budynku za pomocą sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dostarczana jest energia, woda czy też gaz.  Instalacje służące do ich dostarczenia bardzo często zlokalizowane są na gruntach

Prawo dla firm 0 Comments

Coraz więcej pracowników tymczasowych przechodzi na etaty. To wywołuje zmiany w agencjach zatrudnienia

Spada liczba pracowników tymczasowych. Firmy członkowskie Polskiego Forum HR w ubiegłym roku zatrudniły o 14 proc. mniej osób niż rok wcześniej. Szacuje się, że w Polsce brakuje blisko 140 tys. pracowników. Połowa stanowisk

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post