Naruszenie nazwy przedsiębiorcy jako czyn nieuczciwej konkurencji

Naruszenie nazwy przedsiębiorcy jako czyn nieuczciwej konkurencji

Gdy mówimy o ochronie nazwy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności mamy na myśli znak towarowy. Co w przypadku, gdy takiego prawa ochronnego nie posiadamy, a doszło do naruszenia?

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Przepisy zwarte w tej ustawie mają na celu eliminację możliwości wprowadzenia w błąd klientów, konsumentów oraz innych przedsiębiorców co do tożsamości właściwego przedsiębiorstwa.

Gdy mówimy o czynach nieuczciwej konkurencji na myśl przychodzi jedynie działalność typowo konkurencyjna. Pojęcie to jest jednak  znacznie szersze – oczywiście, im bardziej zbliżone do siebie są przedsiębiorstwa i rynek, na jakim występują, tym prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnego naruszenia wzrasta.

Naruszenia oznaczenia przedsiębiorstwa

Pomimo tego, że artykuł dotyczy naruszenia nazwy przedsiębiorstwa, przepisy te mogą mieć także zastosowanie do oznaczenia samych przedsiębiorców.

Oznaczenie podlega ochronie na podstawie art. 5 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, że „Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.”

Aby powyższy artykuł znalazł zastosowanie, muszą wystąpić łącznie trzy przesłanki:

  • używanie w obrocie określonego oznaczenia przez konkurenta,
  • pierwszeństwa przedsiębiorcy domagającego się ochrony,
  • możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa.

Rejestracja oznaczenia

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie uzależnia ochrony od żadnego scentralizowanego systemu rejestracji oznaczeń. Wystarczający będzie sam element ryzyka wystąpienia naruszenia, co oznacza, że  nie musi dojść do właściwego naruszenia.

Szersze zastosowanie

Jak już wspomniałem, działalność konkurencyjna nie musi być konkurencją w sensie potocznym. Warto zwrócić uwagę na to, jak przeciętny klient, a nie specjalista z branży będzie rozróżniał oznaczenia przedsiębiorstw. Wystarczy, aby podobieństwo między oznaczeniami wystąpiło już tylko u kilku procent klientów.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma zastosowanie do każdego oznaczenia przedsiębiorstwa, tj. słownego, graficznego, dźwiękowego lub zapachowego. Ochronie podlegać będzie np. wygląd strony internetowej, zapach w salonie.

Roszczenia związane z naruszeniem oznaczenia

Przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

  • zaniechania niedozwolonych działań,
  • usunięcia skutków niedozwolonych działań,
  • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
  • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych,
  • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego, jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Ciężar dowodu spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji.

Uprawniony musi szczegółowo określić formę oraz okoliczności naruszeń. Pomocne  będą wszelkie dowody jak np. maile, zdjęcia, osoby.

Sąd na wniosek uprawnionego może też orzec o przedmiotach bezpośrednio związanych z naruszeniem tzn. orzec o ich zniszczeniu lub zaliczeniu na poczet odszkodowania.


Arkadiusz Szczudło – prawnik w kancelarii IP Legal Adwokaci – www.iplegal.warszawa.pl

Previous Wydatki na reklamę internecie wzrosną w tym roku o 15 proc
Next 32 mln prób ataków na 400 firm w 4 miesiące

Może to Ci się spodoba

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy sąd stosuje pouczenie?

Każde postępowanie sądowe powinno toczyć się zgodnie z procedurami prawnymi oraz szacunkiem do sądu i obecnych uczestników rozprawy. Zdarzają się sytuacje, w których uczestnik rozprawy nie posiada reprezentanta, wtedy może

Prawo dla firm 0 Comments

Kolejne podejście do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W Rządowym Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, którą rząd próbuje uchwalić już od dwóch lat. Każda nowa propozycja tych przepisów budzi jednak szereg

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Czym charakteryzuje się postępowanie pojednawcze?

Bywają sprawy sądowe, które rozstrzygają kłótnie małżeńskie, sąsiedzkie lub pracownicze. Nie raz trudno ustalić winnego, zebrać dowody i wydać obiektywny wyrok. W takich przypadkach stosuje się postępowanie pojednawcze. Jak przebiega

Prawo dla firm 0 Comments

Przedsiębiorcy muszą się dostosować do unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

W połowie 2018 roku zacznie obowiązywać Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR). Unijne prawo wprowadza narzędzia, które mają zwiększyć kontrolę osób fizycznych nad ich danymi osobowymi. Z drugiej strony nakłada

Prawo dla firm 0 Comments

Potrzebne jest wsparcie dla firm rodzinnych i promowanie etatów

Kodeks pracy nie odpowiada na dzisiejsze potrzeby rynku – ocenia Jacek Męcina z Rady Dialogu Społecznego. Konieczne jest uproszczenie regulacji oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących czasu pracy i zawierania umów o pracę. Kodeks powinien wspierać mniejsze

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kto może zwrócić się z wnioskiem do Komisji Pojednawczej?

Komisja Pojednawcza jest powoływana w sytuacjach problemowych pomiędzy przedsiębiorcą a pracobiorcą. Ową instytucje mogą utworzyć wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie gdy na terenie zakładu funkcjonują już związki zawodowe. Dodatkowo pracobiorcy muszą wyrazić

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź