Odpowiedzialność urzędnika ZUS jako funkcjonariusza publicznego

Odpowiedzialność urzędnika ZUS jako funkcjonariusza publicznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to jeden z urzędów najbardziej narażonych na niską ocenę jakości pracy wystawianą przez społeczeństwo. Wiąże się to z tym, że rozliczenia z ZUS prowadzi bardzo dużą część Polaków, a ich zasady bynajmniej nie mają charakteru dobrowolnej współpracy. Do tego dochodzi rosnąca liczba osób starających się o ustalenie uprawnień emerytalnych. Czy pracownicy ZUS mogą obawiać się wyciągania konsekwencji prawnych ze strony petentów za niekorzystne decyzje w ich sprawie?

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa w opinii niektórych petentów otwiera im drogę do wyciągania konsekwencji wobec urzędników, którzy ich zdaniem zaniedbali swoje obowiązki w sprawach, które nie zostały rozwiązane zgodnie z intencjami wnioskodawcy.

Czego dotyczy Ustawa OMFP?

Nic bardziej mylnego. Ustawa wprowadza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności urzędników z racji wykonywania przez nich czynności zawodowych, lecz jest to możliwość zarezerwowana dla organów państwowych takich jak Skarb Państwa. Z tej opcji mogą skorzystać również inne organy, które ponoszą odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek działań lub ich zaniechania prowadzących do rażącego naruszenia prawa przez funkcjonariuszy publicznych.

Na podstawie przepisów ustawy nie można kształtować relacji zachodzącej pomiędzy funkcjonariuszem publicznym, a petentem (poszkodowanym). Petent może kierować swoje pretensje wobec urzędu jako takiego, natomiast funkcjonariusz publiczny jest odpowiedzialny właśnie przed tym urzędem.

Trzeba zauważyć, że dotychczasowa praktyka urzędów i organów upoważnionych do wyciągania konsekwencji wobec funkcjonariuszy publicznych nie wskazuje na chęć ich karania. Nawet, jeśli organ np. Skarb Państwa ponosi konsekwencje z tytułu nienależytego pełnienia obowiązków przez swoich funkcjonariuszy, nie spotyka się przypadków, gdy funkcjonariusz publiczny ponosi konsekwencje finansowe swoje działania lub jego braku.

Przesłanki do ukarania funkcjonariusza publiczengo

Aby funkcjonariusz publiczny poniósł odpowiedzialność materialną, muszą być spełnione przesłanki wymienione w Ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Co istotne, przesłanki muszą być spełnione łącznie. Należą do nich:

  1. na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa;
  2. rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza publicznego;
  3. rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwierdzone zgodnie z art. 6. (np. uznanie wydanej decyzji za nieważną).

Petent, który jest niezadowolony z jakości pracy konkretnego urzędnika ZUS, nie ma możliwości złożenia pozwu wobec wskazanego pracownika instytucji. Może natomiast domagać się odszkodowania za zaniechanie bądź przeprowadzone działanie, które nacechowane jest rażącym naruszeniem prawa. Jeśli sąd uzna, że stanowisko poszkodowanego jest uzasadnione i zasądzi wypłatę odszkodowania na jego rzecz, wówczas jest otwarta możliwość do tego, aby to organy wypłacające odszkodowanie wszczęły procedury przewidziane Ustawą o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.


Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Nowa porównywarka Komorkomat.pl - test abonamentów bez telefonu
Next Wybory 2015: Przedsiębiorcy wybierają PiS, drugie miejsce zajmuje KORWiN

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Rośnie liczba katastrof naturalnych. Powodują o 20 proc. wyższe straty niż kilka lat temu

Każda katastrofa naturalna kosztuje dziś gospodarkę znacznie więcej, niż miało to miejsce w przeszłości. Gdyby wielka powódź z 2010 roku miała miejsce w tym roku, straty przekroczyłyby 16 mld zł, czyli byłyby wyższe

Praca w szczególnych warunkach – dokumentacja do ZUS

Przy uwzględnieniu praw do wcześniejszej emerytury, czy też emerytury pomostowej  Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia okresy pracy w szczególnych warunkach. Okresy te powinny być należycie udokumentowane, w przeciwnym razie nie będą

Zasiłek macierzyński 17,77zł. Niemożliwe? A jednak!

W lipcu 2015r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z nowymi przepisami młode matki, które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej

Kto przeprowadza w Polsce kontrole wynagrodzeń?

Tryb określania wynagrodzeń powinien być ściśle określony w normach wewnątrzzakładowych i bezproblemowy do zidentyfikowania. Gdy inspektorzy pracy bądź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych natkną się na jakieś nieścisłości, mogą wystąpić o zapoznanie

Jakie świadczenia przysługują z tytułu choroby zawodowej?

Osobom niezdolnym do pracy w wyniku choroby zawodowej należą się świadczenia jednorazowe, krótkoterminowe oraz długoterminowe. Przysługujące świadczenia krótkoterminowe: – zasiłek chorobowy- zrealizowany jest jednorazowo z ubezpieczenia wypadkowego, ma się do

Finansowanie składek ubezpieczeniowych dla przedsiębiorcy

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, w całości regulują swoje składki ubezpieczeń: chorobowego, emerytalnego, rentowego i wypadkowego. Właściciel działalności pozarolniczej z własnych środków pokrywa też wszystkie składki ubezpieczeniowe za osoby, które

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź