Stowarzyszenie z osobowością prawną – zgłoszenie do KRS

Stowarzyszenie z osobowością prawną – zgłoszenie do KRS

Polacy stają się coraz bardziej aktywni na różnych polach prospołecznej działalności, ale nie tylko. Wiele aspektów wspólnego działania wymaga łączenia się sformalizowane organizacje, by móc inicjować efektywne przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie – członkowie i ich cele

Celem zrzeszającej się grupy może być dosłownie wszystko, co nie jest sprzeczne z art. 13. Konstytucji. Zatem stowarzyszenie nie może dotyczyć grup odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, nienawiści rasowej i narodowościowej ani stosowania przemocy.

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych. W szczególnych przypadkach mogą nimi być też:

 • małoletni poniżej 16 lat za zgodą rodziców, jednak nie mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego wewnątrz organizacji, chyba że stowarzyszenie zrzesza tylko małoletnich,
 • osoby w wieku od 16 do 18 lat, pod warunkiem, że w składzie zarządu większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, chyba że stowarzyszenie zrzesza tylko małoletnich,
 • cudzoziemcy, niezameldowani w Polsce, jeśli statut przewiduje taką możliwość.
 • cudzoziemcy zameldowani w Polsce (na takich samych prawach jak obywatele polscy).

Stowarzyszenie z osobowością prawną

Aby stowarzyszenie posiadało osobowość prawną należy zarejestrować je w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niezarejestrowane w KRS stowarzyszenia też mogą funkcjonować jako tzw. stowarzyszenia zwykłe. Lepszym wyjściem jest jednak dokonanie rejestracji, gdyż stowarzyszenie z osobowością prawną może:

 • powoływać terenowe oddziały,
 • tworzyć związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osoby prawne,
 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • przyjmować darowizny, spadki, dotacje,
 • starać się o status organizacji pożytku publicznego.

Statut

Stowarzyszenie powinno mieć co najmniej 15 członków, którzy uchwalą Statut. W statucie winny zawierać się podstawowe kwestie związane z tożsamością i działalnością stowarzyszenie, m.in.:

 • nazwę odróżniającą stowarzyszenie od innych organizacji,
 • teren działania i siedzibę,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób wstępowania i występowania, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • zasady reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób pozyskiwania środków finansowych oraz składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Zebranie założycielskie stowarzyszenia

Jeżeli stowarzyszenie liczy 15 osób, to wszystkie powinny wziąć udział w zebraniu założycielskim. 15 osób to minimalna liczba członków wymagana przy zwoływaniu zebrania założycielskiego.

Spośród członków wybierani są członkowie komitetu założycielskiego oraz protokolant. Na zebraniu podejmowana jest uchwała o powołaniu stowarzyszenia oraz przyjmowany jest jego statut. Najlepiej, jeśli na tym samym zebraniu powołany zostanie zarząd stowarzyszenia oraz komisja rewizyjna. Tych wyborów można dokonać też później, ale wówczas trzeba będzie uiścić opłaty za zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja w KRS

Stowarzyszenie można zarejestrować w sądzie rejonowym, właściwym dla adresu siedziby organizacji. Druk stosowany przy zgłaszaniu stowarzyszeń to KRS W20 oraz KRS WF, KRS WK i KRS WM. Wszystkie te formularze służą do wskazania m.in. danych członków komitetu założycielskiego, reprezentantów stowarzyszenia, a także stosowane są do wykazania działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację.

W sądzie należy złożyć również statut stowarzyszenia (w 2 egzemplarzach), listę założycieli zawierającą ich dane identyfikacyjne oraz ich własnoręczne podpisy, protokół z zebrania założycielskiego i wszystkich uchwał podjętych na tym zebraniu.

Działalność gospodarcza stowarzyszenia

Działalność gospodarcza stowarzyszenia, nie jest to jednak organizacja przeznaczona do wypracowywania zysków, dlatego wszystkie zarobione środki winny być przeznaczone na realizację celów statutowych organizacji. Jeśli członkowie zdecydują o prowadzeniu działalności gospodarczej, wówczas w sądzie należy złożyć dodatkowo:

wzory podpisów osób reprezentujących stowarzyszenie uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu,

 • wniosek o wpis w rejestrze REGON (formularz RG-1),
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • zgłoszenie do ZUS jako płatnik składek,
 • dowód wpłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Sąd działa podobnie jak urząd gminy, który przekazuje informacje o założeniu działalności gospodarczej do wszystkich urzędów nadzorujących. Tak również dzieje się w tym przypadku.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Urlop macierzyński – rok na opiekę nad dzieckiem
Next Rejestracja spółki przez internet. Nowe formy spółek na liście

Może to Ci się spodoba

Zakładam firmę 0 Comments

Wzrost popytu na usługi hotelowe i gastronomiczne

Otwarte granice, brak barier formalnych, a przede wszystkim mnóstwo biur podróży zachęca nas do podróżowania. Nic więc nowego, iż obecnie rynek pensjonatów ma się dobrze, a będzie znacznie lepiej. HoReCa

Twoja firma rośnie? Czas na zmiany – korzyści ze współpracy z Partnerem Salesforce

Salesforce to platforma CRM, dzięki której Twój biznes może działać sprawniej i szybciej. Z jej pomocą zautomatyzujesz biznesowe procesy sprzedażowe i obsługi klienta na wszystkich etapach. Jednak przy wyborze oprogramowania

60 proc. polskich firm ma problem z zatrudnieniem pracowników

Rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. To stawia przed działami HR wiele nowych wyzwań. Rekrutacja i motywowanie pracowników stają się coraz

Rozbudowa infostrad wymaga wielomiliardowych inwestycji

Polska gospodarka wkracza w fazę czwartej rewolucji. Napędzać będzie ją szybki internet i nowe technologie. W Ministerstwie Rozwoju rozmawiano o tym, jak wielomiliardowe programy rozbudowy nowoczesnej infrastruktury mogą przyspieszyć cyfryzację kraju. Światłowód jest

Chiny chcą zacieśniać relacje biznesowe z Polakami

Rośnie wymiana handlowa z Chinami. Choć dominuje import, to tylko w I połowie 2017 r. eksport z Polski wzrósł o niemal 20 proc. Wyraźnie ożywiły się też chińskie inwestycje nad Wisłą. W ciągu roku

Praktyczny Poradnik Najemcy Biura – wiedza specjalistów w zasięgu ręki

JLL, międzynarodowa firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie wynajmu nieruchomości, wydała właśnie pierwszą część swojego Praktycznego Poradnika Najemcy Biura. Lekki i przystępny, pozbawiony deweloperskiego żargonu poruszać ma wszystkie najistotniejsze dla

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post

Zostaw odpowiedź