Stowarzyszenie z osobowością prawną – zgłoszenie do KRS

Stowarzyszenie z osobowością prawną – zgłoszenie do KRS

Polacy stają się coraz bardziej aktywni na różnych polach prospołecznej działalności, ale nie tylko. Wiele aspektów wspólnego działania wymaga łączenia się sformalizowane organizacje, by móc inicjować efektywne przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie – członkowie i ich cele

Celem zrzeszającej się grupy może być dosłownie wszystko, co nie jest sprzeczne z art. 13. Konstytucji. Zatem stowarzyszenie nie może dotyczyć grup odwołujących się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, nienawiści rasowej i narodowościowej ani stosowania przemocy.

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych. W szczególnych przypadkach mogą nimi być też:

 • małoletni poniżej 16 lat za zgodą rodziców, jednak nie mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego wewnątrz organizacji, chyba że stowarzyszenie zrzesza tylko małoletnich,
 • osoby w wieku od 16 do 18 lat, pod warunkiem, że w składzie zarządu większość stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, chyba że stowarzyszenie zrzesza tylko małoletnich,
 • cudzoziemcy, niezameldowani w Polsce, jeśli statut przewiduje taką możliwość.
 • cudzoziemcy zameldowani w Polsce (na takich samych prawach jak obywatele polscy).

Stowarzyszenie z osobowością prawną

Aby stowarzyszenie posiadało osobowość prawną należy zarejestrować je w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niezarejestrowane w KRS stowarzyszenia też mogą funkcjonować jako tzw. stowarzyszenia zwykłe. Lepszym wyjściem jest jednak dokonanie rejestracji, gdyż stowarzyszenie z osobowością prawną może:

 • powoływać terenowe oddziały,
 • tworzyć związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osoby prawne,
 • prowadzić działalność gospodarczą,
 • przyjmować darowizny, spadki, dotacje,
 • starać się o status organizacji pożytku publicznego.

Statut

Stowarzyszenie powinno mieć co najmniej 15 członków, którzy uchwalą Statut. W statucie winny zawierać się podstawowe kwestie związane z tożsamością i działalnością stowarzyszenie, m.in.:

 • nazwę odróżniającą stowarzyszenie od innych organizacji,
 • teren działania i siedzibę,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób wstępowania i występowania, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze stowarzyszenia, sposób ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • zasady reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób pozyskiwania środków finansowych oraz składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Zebranie założycielskie stowarzyszenia

Jeżeli stowarzyszenie liczy 15 osób, to wszystkie powinny wziąć udział w zebraniu założycielskim. 15 osób to minimalna liczba członków wymagana przy zwoływaniu zebrania założycielskiego.

Spośród członków wybierani są członkowie komitetu założycielskiego oraz protokolant. Na zebraniu podejmowana jest uchwała o powołaniu stowarzyszenia oraz przyjmowany jest jego statut. Najlepiej, jeśli na tym samym zebraniu powołany zostanie zarząd stowarzyszenia oraz komisja rewizyjna. Tych wyborów można dokonać też później, ale wówczas trzeba będzie uiścić opłaty za zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rejestracja w KRS

Stowarzyszenie można zarejestrować w sądzie rejonowym, właściwym dla adresu siedziby organizacji. Druk stosowany przy zgłaszaniu stowarzyszeń to KRS W20 oraz KRS WF, KRS WK i KRS WM. Wszystkie te formularze służą do wskazania m.in. danych członków komitetu założycielskiego, reprezentantów stowarzyszenia, a także stosowane są do wykazania działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację.

W sądzie należy złożyć również statut stowarzyszenia (w 2 egzemplarzach), listę założycieli zawierającą ich dane identyfikacyjne oraz ich własnoręczne podpisy, protokół z zebrania założycielskiego i wszystkich uchwał podjętych na tym zebraniu.

Działalność gospodarcza stowarzyszenia

Działalność gospodarcza stowarzyszenia, nie jest to jednak organizacja przeznaczona do wypracowywania zysków, dlatego wszystkie zarobione środki winny być przeznaczone na realizację celów statutowych organizacji. Jeśli członkowie zdecydują o prowadzeniu działalności gospodarczej, wówczas w sądzie należy złożyć dodatkowo:

wzory podpisów osób reprezentujących stowarzyszenie uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu,

 • wniosek o wpis w rejestrze REGON (formularz RG-1),
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • zgłoszenie do ZUS jako płatnik składek,
 • dowód wpłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Sąd działa podobnie jak urząd gminy, który przekazuje informacje o założeniu działalności gospodarczej do wszystkich urzędów nadzorujących. Tak również dzieje się w tym przypadku.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Urlop macierzyński – rok na opiekę nad dzieckiem
Next Rejestracja spółki przez internet. Nowe formy spółek na liście

Może to Ci się spodoba

e-Firma i Startup 0 Comments

Start-up CARE-ER

Co oferuje Państwa firma? CARE-ER powstał dla osób, które poważnie myślą o karierze i rozwoju. Łączymy ze sobą niezbędne inicjatywy, wydarzenia, ludzi i możliwości. Na rynku brakowało kompleksowej informacji o

Innowacyjne polskie start-upy na celowniku inwestorów zagranicznych. Zaangażowanie polskich koncernów wciąż niewielkie

Polska na czele krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem liczby start-upów. Z coraz większą uwagą przyglądają im się zagraniczni inwestorzy. Dotyczy to szczególnie najbardziej innowacyjnych firm. W ich rozwoju mogłoby pomóc

Zadłużenie Europejczyków wobec banków i telekomów daje zarobić polskim firmom

Polski rynek wierzytelności może być wart już ponad 32 mld zł i dynamicznie rośnie. Dlatego GetBack SA to na krajowym podwórku chce skoncentrować swój rozwój, ale jednocześnie zamierza zwiększać swoją obecność

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post