Klauzula o zakazie konkurencji – forma i skutki prawne klauzuli

Klauzula o zakazie konkurencji – forma i skutki prawne klauzuli

Klauzula o zakazie konkurencji jest stosowana przez przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć się na wypadek „podkupienia” pracownika przez inną firmę lub próby wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie trwania stosunku pracy na użytek własnej działalności gospodarczej pracownika.

Pracodawca może wymagać, aby pracownik nie podejmował pracy w konkurencyjnej firmie w tej samej branży, ani też nie prowadził własnej działalności gospodarczej w zakresie pokrywającym się z działalnością pracodawcy, przez czas trwania wiążącej ich umowy oraz po jej rozwiązaniu przez wyznaczony okres. Co więcej przedsiębiorca może zawrzeć klauzulę o zakazie konkurencji również z osobami, które wykonują na jego rzecz pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Klauzula o zakazie konkurencji może być zawarta w umowie o pracę lub w osobnym dokumencie, który jest potwierdzany podpisem pracownika w momencie jego zatrudnienia. Osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło także mogą być związane klauzulą o zakazie konkurencji, gdyż zezwalają na to regulacje zawarte w kodeksie cywilnym.

Klauzula ma zabezpieczać interesy pracodawcy, chronić jego pomysł na biznes przed wykorzystaniem przez niepowołane osoby, ale nie jest to zapis, który obowiązki nakłada wyłącznie na pracownika. Również zatrudniający go przedsiębiorca musi wyznaczyć i opłacać odszkodowanie dla pracownika za powstrzymanie się od pracy i działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w klauzuli.

Zapis o zakazie konkurencji koniecznie musi być sporządzony na piśmie, w przeciwnym razie będzie uznany za nieważny. Elementy, które muszą być zawarte w klauzuli to:

  • zakres działalności, której pracownik nie może prowadzić, by nie naruszyć postanowień umowy,
  • okres, w którym klauzula obowiązuje,
  • wysokość odszkodowania należnego pracownikowi za powstrzymanie się od pracy u konkurencji,
  • termin i sposób wypłaty odszkodowania.

Zapisy o zakazie konkurencji muszą być jak najdokładniej sprecyzowane. Trudno wyobrazić sobie, że pracownik podpisze umowę zawierającą zapis zabraniający mu podjęcia niemal każdej pracy zgodnej z jego kwalifikacjami, zatem zbytnie uogólnienie może budzić jego sprzeciw. Dla pracodawcy precyzja przy określaniu zakresu działania klauzuli ma tę zaletę, że w przypadku naruszenia postanowień umowy, jest jasność co do tego, czy dana czynność jest równoznaczna ze  złamaniem zakazu, czy też nie. W innym razie pozostawia się pracownikowi zbyt duże pole do dowolnej interpretacji zapisów.

Pracodawca zobowiązuje się w umowie do opłacania odszkodowania dla pracownika tytułem przestrzegania postanowień tej umowy, ale również pracownik może wypłacić odszkodowanie pracodawcy z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Dzieje się tak, gdy pracownik nie dotrzyma postanowień umowy. W takiej sytuacji pracodawca może zażądać odszkodowania w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia pracownika wypłacanego mu przez poszkodowanego pracodawcę na podstawie umowy o pracę.

Odszkodowanie wypłacane przez pracodawcę obejmuje cały okres objęty zakazem konkurencji. Oznacza to, że jeśli zakaz obejmuje okres 2 lat po zakończeniu zatrudnienia u pracodawcy to odszkodowanie winno być obliczone na podstawie wynagrodzenia pracownika z okresu ostatnich 2 lat. Odszkodowanie nie może być niższe niż 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego powiększonego o nadgodziny, premię i pozostałe dodatki, które pracownik otrzymywał w związku ze stosunkiem pracy w ciągu okresu długością odpowiadającemu okresowi, za który oblicza się odszkodowanie. Odszkodowanie pracodawca może opłacić jednorazowo, ale może też regulować je ratalnie, np. co miesiąc.

Jeśli pracownik nie dotrzyma postanowień umowy o zakazie konkurencji pomimo faktu, że otrzymał odszkodowanie, wówczas zobowiązany jest on zwrócić odszkodowanie w całości. Niezależnie od dokonanego zwrotu odszkodowania, poszkodowany przedsiębiorca może wnieść o zapłatę zadośćuczynienia przez byłego pracownika. W sytuacji, gdy pracownik związany klauzulą o zakazie konkurencji nie jest już zatrudniony u tegoż pracodawcy, nie ma zastosowania odszkodowanie do wysokości trzykrotnej pensji, zatem osoba, która zdecyduje się nie dochować postanowień umowy może liczyć się z koniecznością naprawiania całości wyrządzonych szkód.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Dotacja z urzędu pracy – szansa na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Next ZUS – obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem

Może to Ci się spodoba

Prawo dla firm 0 Comments

Ważą się losy zmian w Kodeksie pracy

Projekty nowych kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w obecnej formie spowodowały zamieszanie po stronie pracodawców i samych pracowników – ocenia Michał Szuszczyński, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Plusem projektu jest m.in. propozycja

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Kiedy stosuje się karę porządkową?

Kara porządkowa przyznawana jest w momencie niedopełnienia obowiązku zleconego przez sąd lub inną jednostkę państwową. Sankcje karne są różnorodne i w dużym stopniu zależą od wybranej sytuacji. Kiedy i w

Spółki 1Comments

Likwidacja spółki z o.o. a nowe interesy

Likwidacja spółki z o.o. zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych jest zbiorem działań podejmowanych przez jej likwidatorów, zmierzających do zakończenia działalności tej spółki. Takimi działaniami mogą być np.

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

Naruszenie nazwy przedsiębiorcy jako czyn nieuczciwej konkurencji

Gdy mówimy o ochronie nazwy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności mamy na myśli znak towarowy. Co w przypadku, gdy takiego prawa ochronnego nie posiadamy, a doszło do naruszenia? Ustawa o zwalczaniu

Prawo dla firm 0 Comments

Czy w Internecie znajdziemy poprawne informacje prawne?

W Internecie znajduje się wiele stron, które zamieszczają porady prawne. Niestety wiele z nich podaje nieprawdziwe informacje, co powoduje tzw. „dezinformację w Internecie”, dlatego chcąc uzyskać zgodną z prawdą poradę

Przedsiębiorca w sądzie 0 Comments

W jakich sprawach konieczne jest dochodzenie?

Każde działanie przygotowawcze może być prowadzone na podstawie śledztwa lub dochodzenia. Pierwszy sposób wykorzystuje się w stosunku do podejrzenia o popełnieniu przestępstwa przestępstwa. Kiedy natomiast stosuje się dochodzenie? Jak przebiega

1 Comment

  1. Anna
    09 sierpnia, 23:04 Reply
    Jak dla mnie jest to naprawdę głupie. Dany człowiek może być naprawdę dobry w swojej dziedzinie, ale nie może się dalej rozwijać bo forma podcina mu skrzydła, ogranicza go. Szczególnie uciążliwe jest to w dzisiejszych czasach, kiedy każdy chce zarobić nieco więcej.

Zostaw odpowiedź