Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Zobowiązania pracodawcy względem bezpieczeństwa pracowników

Ochrona zdrowia i życia jest bardzo istotną dziedziną w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca ma dodatkowe zadania. Ponadto jest zobowiązany do finansowania wszystkich kosztów zachowania bezpieczeństwa w firmie.

Prawo mówi, że pracodawca ma obowiązek zagwarantować ochronę zdrowia i życia każdego z zatrudnionych, niezależnie od sprzętu i okoliczności, o które także musi zadbać. Należy pamiętać, że to przełożony jest odpowiedzialny za miejsce pracy i jego warunki. Konieczne jest, by było to bezpieczne miejsce, gdzie w trakcie wykonywania zleceń nie będziemy narażeni na niebezpieczeństwo.

W chwili, gdy zaistnieje niebezpieczeństwo, przełożony zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym pracowników. W następnej kolejności niezbędne jest zapewnienie ochrony i poinstruowanie zatrudnionych jak trzeba zachować się w danej sytuacji. Jeżeli jednak pojawi się bezpośrednie zagrożenie pracodawca musi natychmiast przerwać wykonywane zadania i razem z zatrudnionymi udać się w bezpieczne miejsce. Ustawa zabrania powrotu do pracy, w momencie gdy niebezpieczeństwo nie zostało usunięte.

W rzeczywistości niejednokrotnie bywa, że przedsiębiorca nie przestrzega przepisów. Wtedy podlega karze grzywny, nawet do 30 000 zł.

Jeśli poszukujesz informacji w zakresie finansowania przedsiębiorstw lub obniżenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczej to napisz. Postaramy się skutecznie doradzić i zaproponować najlepsze rozwiązanie.* Wymagane

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Previous Jakie są ograniczenia w zawarciu umów pomiędzy spółką a jej udziałowcami?
Next Dlaczego chcemy zmienić pracę?

Może to Ci się spodoba

Urlopy 0 Comments

Czy istnieje pojęcie przymusowego urlopu?

Wedle polskiego prawa nie istnieje urlop przymusowy. W związku z tym przedsiębiorca nie ma żadnych podstaw do skierowania pracownika na bezpłatne wolne. Każdy pracownik może sprzeciwić się takiej decyzji, ponieważ

Kodeks pracy 0 Comments

Dochodzenie odszkodowania przez dyskryminowanego pracownika

Normy prawa pracy surowo definiują konsekwencje za naruszanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób ubiegających się o podjęcie pracy. Osoby, wobec których pracodawca dopuścił się dyskryminacji mają prawo do żądania

Kodeks pracy 0 Comments

Czy pomieszczenie, w którym pracujemy musi spełniać wymogi BHP?

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy opisują właściwe pomieszczenie, w którym realizowane są obowiązki służbowe. Ze względu na rodzaj posiadanej pracy musi ono spełniać podstawowe normy z tego zakresu. Zatrudniający jest

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to skomentuj post